MPEZ-GeoPortal


11KV MDAS with GIS

11केवी फीडर संधारण योजना 2021-22


डिवीजन / संभाग 33/11 के वी उपकेन्द्र 11 के वी फीडर का नाम फीडर संधारण प्रारम्भ होने का समय फीडर संधारण प्रारम्भ होने का समय
SHAHDOL DIVISION JAISINGH NAGAR KARKI DL 2023-02-06 07:20:00 2023-02-06 10:00:00
SHAHDOL DIVISION Kanadi 11 KV TETKA 2023-02-06 07:10:00 2023-02-06 09:40:00
SHAHDOL DIVISION Kanadi 11 KV KANADI 2023-02-05 07:20:00 2023-02-05 09:20:00
SHAHDOL DIVISION JAISINGH NAGAR JAISINGH NAGAR 2023-02-05 07:00:00 2023-02-05 09:00:00
SHAHDOL DIVISION SIDHI BANSUKLI 2023-02-05 07:00:00 2023-02-05 09:30:00
SHAHDOL DIVISION Kanadi 11 KV DEVRI 2023-02-04 07:30:00 2023-02-04 10:20:00
SHAHDOL DIVISION SIDHI 11 KV SIDHI-II 2023-02-04 07:20:00 2023-02-04 09:20:00
SHAHDOL DIVISION JAISINGH NAGAR DEORA DL 2023-02-04 07:00:00 2023-02-04 09:30:00
SHAHDOL DIVISION BEOHARI KHADDA 2023-02-04 06:32:00 2023-01-04 10:39:00
SHAHDOL DIVISION JAISINGH NAGAR AMJHORE 2023-02-03 07:10:00 2023-02-03 09:35:00
SHAHDOL DIVISION SIDHI SIDHI 2023-02-03 07:00:00 2023-02-03 10:00:00
SATNA CITY BARDADEEH PAURANIK TOLA 2023-01-28 09:00:00 2023-01-28 14:00:00
SATNA CITY BARDADEEH BAMURHA 2023-01-18 09:00:00 2023-01-18 13:00:00
SATNA CITY SABJI MANDI SUBHASH PARK 2023-01-17 09:00:00 2023-01-17 14:00:00
SATNA CITY BARDADEEH RAILWAY PHATAK 2023-01-14 09:00:00 2023-01-14 12:00:00
SATNA CITY SABJI MANDI ADRASH NAGAR 2023-01-12 09:00:00 2023-01-12 14:00:00
SATNA CITY KOLGAWA CITY NO-1 2023-01-07 09:00:00 2023-01-07 14:00:00
SATNA CITY SABJI MANDI KAVAR RAM 2023-01-07 09:00:00 2023-01-07 14:00:00
Patan BHUWARA BHUNWARA DL 2023-01-05 10:50:00 2023-01-05 12:55:00
SATNA CITY TUKRIYATOLA TUKRIYATOLA 2023-01-05 09:00:00 2023-01-05 14:00:00
Katni O&M BARHI Barhi(T) 2023-01-01 08:00:00 2022-12-01 16:00:00
SATNA CITY TUKRIYATOLA DEOLOURA 2022-12-30 09:00:00 2022-12-30 14:00:00
SATNA CITY KOLGAWA CITY NO-1 2022-12-29 09:00:00 2022-12-29 14:00:00
SATNA CITY TUKRIYATOLA TUKRIYATOLA INDUSTRIAL 2022-12-26 09:00:00 2022-12-26 14:00:00
Bichhiya 33/11 ANJANIYA S/s 11 KV KAKAIYA-2 2022-12-26 08:28:00 2022-12-25 16:28:00
SATNA CITY PATERI PATERI SOUTH 2022-12-25 09:00:00 2022-12-25 14:00:00
SATNA CITY PATERI BAGAHA 2022-12-24 09:00:00 2022-12-24 14:00:00
SATNA CITY TRANSPORT NAGAR BADHKAR 2022-12-23 09:00:00 2022-12-23 02:00:00
Bichhiya 33/11 ANJANIYA S/s 11 KV MAND 2022-12-22 08:24:00 2022-12-22 16:24:00
Bichhiya 33/11 RAMNAGAR S/s 11 KV RAMNAGAR_RAMNAGAR_SS 2022-12-20 08:20:00 2022-12-20 16:20:00
SATNA CITY TRANSPORT NAGAR CENTRAL JAIL 2022-12-16 09:00:00 2022-12-16 14:00:00
Bichhiya 33/11 ANJANIYA S/s 11 KV MADHOPUR 2022-12-15 08:24:00 2022-12-15 16:24:00
SATNA CITY TRANSPORT NAGAR TRANSPORT NAGAR 2022-12-14 09:00:00 2022-12-14 02:00:00
Mandla O&M 33/11 KV MANDLA S/s 11 KV HOSPITAL 2022-12-14 07:30:00 2022-12-14 11:00:00
Bichhiya 33/11 KHATIYA S/s 11 KV MOCHA 2022-12-12 08:30:00 2022-12-12 12:33:00
SATNA CITY KOLGAWA BABUPUR 2022-12-11 09:00:00 2022-12-11 14:00:00
SATNA CITY KOLGAWA BABUPUR 2022-12-11 09:00:00 2022-12-11 14:00:00
Mandla O&M 33/11 KANNARGAON S/s 11 KV DITHORI 2022-12-09 06:00:00 2022-12-09 11:00:00
SHAHDOL DIVISION JAISINGH NAGAR JAISINGH NAGAR 2022-12-08 07:30:00 2022-12-08 09:30:00
Bichhiya 33/11 ANJANIYA S/s 11 KV ANJANIYA_ANJANIYA_SS 2022-12-07 08:17:00 2022-12-07 16:17:00
SIDHI O&M PATPARA PATPARA 2022-12-07 07:00:00 2022-12-07 12:30:00
SHAHDOL DIVISION JAISINGH NAGAR DEORA DL 2022-12-07 07:00:00 2022-12-07 08:30:00
SHAHDOL DIVISION JAISINGH NAGAR DEORA DL 2022-12-07 07:00:00 2022-12-07 08:30:00
SHAHDOL DIVISION JAISINGH NAGAR AMJHORE 2022-12-06 07:37:00 2022-12-06 09:38:00
SIDHI O&M PATPARA HATWA 2022-12-06 07:00:00 2022-12-06 12:30:00
SATNA CITY POWER HOUSE KHERMAI 2022-12-05 10:00:00 2022-12-05 13:00:00
Bichhiya 33/11 ANJANIYA S/s 11 KV AHMADPUR FEEDER 2022-12-05 08:18:00 2022-12-05 16:05:00
SIDHI O&M PATPARA HATWA 2022-12-05 07:12:00 2022-12-05 12:30:00
Mandla O&M 33/11 KV PHOOLSAGAR S/s 11 KV TINDNI 2022-12-05 07:00:00 2022-12-10 10:00:00
Mandla O&M 33/11 KV PHOOLSAGAR S/s 11 KV PATPAR SINGARPUR 2022-12-04 07:00:00 2022-12-04 10:00:00
Bichhiya 33/11 KV POUNDI S/s 11 KV NACHNA GHAT 2022-12-03 09:54:00 2022-12-03 12:54:00
Bichhiya 33/11 GHUGHRI S/s 11 KV KHAJRI 2022-12-03 09:00:00 2022-12-03 00:00:00
Mandla O&M 33/11 KV PHOOLSAGAR S/s 11 KV OLD GWARI 2022-12-03 07:00:00 2022-12-03 10:00:00
Bichhiya 33/11 KV MOHGAON S/s 11 KV MOHGAON 2022-12-02 11:16:00 2022-12-02 03:16:00
Mandla O&M 33/11 CHIRAIDONGRI S/s 11 KV CHIRAIDONGRI 2022-12-02 10:15:00 2022-12-02 15:15:00
SIHORA DIVISION MAJHAGWAN BHATOLI AG 2022-12-02 10:09:00 2022-12-02 13:09:00
SIHORA DIVISION MAJHAGWAN BHATOLI AG 2022-12-02 10:09:00 2022-12-02 13:09:00
Bichhiya 33/11 GHUGHRI S/s 11 KV GHUGHRI 2022-12-02 09:00:00 2022-12-02 12:15:00
Mandla O&M 33/11 KV PHOOLSAGAR S/s 11 KV NEW GWARI 2022-12-02 07:00:00 2022-12-02 10:00:00
Bichhiya 33/11 SALWAH S/s 11 KV SALWAH 2022-12-01 09:01:00 2022-12-01 12:33:00
Mandla O&M 33/11 KV PHOOLSAGAR S/s 11 KV BAKORI 2022-12-01 07:00:00 2022-12-01 10:00:00
Patan SHAHPURA BHAMKI DL 2022-11-29 09:00:00 2022-10-29 02:00:00
Patan PATAN PATAN 2022-11-20 09:00:00 2022-11-20 15:00:00
SHAHDOL DIVISION JAISINGH NAGAR DEORA AG 2022-11-12 08:00:00 2022-11-12 10:25:00
SHAHDOL DIVISION JAISINGH NAGAR KARKI DL 2022-11-11 07:10:00 2022-11-11 09:15:00
Chourai BICHUA Bichhua Twon (P&T ) 2022-11-09 10:00:00 2022-11-09 13:00:00
Chourai KHAMARPANI Khamarpani (T) 2022-11-09 09:00:00 2022-11-09 13:00:00
SHAHDOL DIVISION SIDHI SIDHI 2022-11-09 07:30:00 2022-11-09 10:15:00
SHAHDOL DIVISION SIDHI 11 KV SIDHI-II 2022-11-08 08:30:00 2022-11-08 09:50:00
SHAHDOL DIVISION JAISINGH NAGAR DEORA DL 2022-11-08 07:10:00 2022-11-08 09:40:00
SHAHDOL DIVISION Kanadi 11 KV KANADI 2022-11-08 07:10:00 2022-11-08 09:55:00
SHAHDOL DIVISION Kanadi 11 KV DEVRI 2022-11-07 07:15:00 2022-11-07 09:30:00
SHAHDOL DIVISION JAISINGH NAGAR AMJHORE 2022-11-07 07:14:00 2022-11-07 09:55:00
SHAHDOL DIVISION SIDHI BANSUKLI 2022-11-07 07:00:00 2022-11-07 09:30:00
Chourai Jakhawadi Gulsi Mixed 2022-11-06 10:00:00 2022-11-06 16:00:00
SHAHDOL DIVISION JAISINGH NAGAR JAISINGH NAGAR 2022-11-06 07:10:00 2022-11-06 10:25:00
SHAHDOL DIVISION Kanadi 11 KV TETKA 2022-11-06 07:00:00 2022-11-06 09:58:00
Jabalpur O&M Bhedaghat Shyamtala AG 2022-11-05 08:00:00 2022-11-05 10:40:00
Patan KATANGI MAJHOLI NAG 2022-11-04 14:40:00 2022-11-04 15:40:00
Chourai Jakhawadi Nishan AG 2022-11-04 10:00:00 2022-11-04 14:00:00
Chourai BICHUA Jamta MIX 2022-11-03 10:00:00 2022-11-03 15:00:00
PAWAI BAGWAR KALA MANKI 2022-11-03 08:30:00 2022-11-03 12:02:00
PAWAI BAGWAR KALA PIPARIYA 2022-11-03 08:01:00 2022-11-03 11:43:00
Mandla O&M 33/11 KANNARGAON S/s 11 KV TUMEGAON 2022-11-03 08:00:00 2022-11-03 10:30:00
SATNA CITY KOLGAWA CITY NO-2 2022-11-02 09:00:00 2022-11-02 14:00:00
PAWAI PAWAI BIRSINGHPUR DL 2022-11-02 08:00:00 2022-11-02 12:00:00
Chourai UMRADH Tower Plastic Factory 2022-11-02 08:00:00 2022-11-02 10:00:00
Chourai KHAMRA Khamra(T) 2022-11-01 10:00:00 2022-11-01 13:00:00
SATNA CITY TRANSPORT NAGAR BUS STAND 2022-11-01 09:00:00 2022-11-01 14:00:00
PAWAI PAWAI MURACHH AG 2022-11-01 08:00:00 2022-11-01 12:00:00
SATNA CITY KOLGAWA EMERGENCY 2022-10-31 09:00:00 2022-10-31 14:00:00
SATNA CITY KOLGAWA INDUSTRIAL 2022-10-30 10:05:00 2022-10-30 13:58:00
SATNA CITY KOLGAWA INDUSTRIAL 2022-10-30 09:00:00 2022-10-30 14:00:00
SATNA O&M KARIGOHI CHAKRA PAGAR 2022-10-26 09:00:00 2022-10-26 13:00:00
SIDHI O&M HANUMANGARH KARANPUR 2022-10-25 10:00:00 2022-10-25 12:00:00
Chourai KHAMARPANI Sambarboh AG 2022-10-24 10:00:00 2022-10-24 15:00:00
Chourai KHAMARPANI Pilkapar Mix 2022-10-23 10:00:00 2022-10-11 16:00:00
Chourai KHAMRA Pathari DLF 2022-10-23 10:00:00 2022-10-23 13:00:00
Chourai BICHUA Bichua R 2022-10-23 10:00:00 2022-10-23 15:00:00
Chourai KHAMRA khamra ag 2022-10-22 10:00:00 2022-10-22 16:00:00
SIDHI O&M SIDHI CITY II 2022-10-21 07:30:00 2022-10-21 11:00:00
Mandla O&M 33/11 MAHARAJPUR S/s 11 KV MAHARAJPUR_MHP_SS 2022-10-21 07:00:00 2022-10-21 12:00:00
Balaghat 132KV BALAGHAT TOWN-2 2022-10-20 08:00:00 2022-10-20 14:00:00
Balaghat 132KV BALAGHAT TOWN-2 2022-10-20 08:00:00 2022-10-20 14:00:00
Balaghat 132KV BALAGHAT TOWN-3 2022-10-20 08:00:00 2022-10-20 14:00:00
Balaghat 132KV BALAGHAT TOWN-4 2022-10-20 08:00:00 2022-10-20 14:00:00
Mandla O&M 33/11 KHAIRI S/s 11 KV PADAV 2022-10-20 07:00:00 2022-10-20 12:00:00
SATNA O&M BIRSINGHPUR PRATAPPUR 2022-10-19 09:00:00 2022-10-19 13:00:00
Patan PATAN MICROWAVE NAG 2022-10-19 08:35:00 2022-10-19 14:35:00
Patan PATAN KATRA NAG 2022-10-19 08:35:00 2022-10-19 14:35:00
Patan PATAN BANWAR NAG 2022-10-19 08:30:00 2022-10-19 14:30:00
Balaghat MOTINAGAR 11 KV NIRMAL NAGAR 2022-10-19 08:00:00 2022-10-19 14:00:00
Balaghat MOTINAGAR 11 KV RAILWAY STATION ROAD 2022-10-19 08:00:00 2022-10-19 14:00:00
Balaghat MOTINAGAR 11 KV RAILWAY STATION ROAD 2022-10-19 08:00:00 2022-10-19 14:00:00
Balaghat MOTINAGAR GAYKHURI 2022-10-19 08:00:00 2022-10-19 14:00:00
Balaghat MOTINAGAR MOTINAGAR 2022-10-19 08:00:00 2022-10-19 14:00:00
SIDHI O&M CAMPING HOUSE COLLEGE 2022-10-19 07:00:00 2022-10-19 11:00:00
Mandla O&M 33/11 MAHARAJPUR S/s 11 KV MAHARAJPUR_MHP_SS 2022-10-19 07:00:00 2022-10-19 12:00:00
SATNA O&M CHORMARI CHORMARI 2022-10-18 10:00:00 2022-10-19 03:00:00
SATNA O&M KARIGOHI CHAKRA GUJHWA 2022-10-18 09:00:00 2022-10-18 13:00:00
LAKHNADON DN GANESHGANJ 11KV Chhapara AG 2022-10-18 08:30:00 2022-10-18 14:30:00
LAKHNADON DN GANESHGANJ 11KV DEORI ( CHAMARI ) AG 2022-10-18 08:30:00 2022-10-18 14:30:00
LAKHNADON DN KEOLARI (CHHAPARA) LAKWAH 2022-10-18 08:30:00 2022-10-18 14:30:00
Balaghat BUDHI BHATERA 2022-10-18 08:00:00 2022-10-18 14:00:00
SATNA O&M BIRSINGHPUR KARIGOHI AG 2022-10-17 09:00:00 2022-10-17 13:00:00
LAKHNADON DN BHAMANWADA SELWA DL 2022-10-17 08:30:00 2022-10-17 14:30:00
LAKHNADON DN BHAMANWADA SELWA AG 2022-10-17 08:30:00 2022-10-17 14:30:00
LAKHNADON DN GANESHGANJ 11KV SUNWARA AG 2022-10-17 08:30:00 2022-10-17 14:30:00
LAKHNADON DN GANESHGANJ 11KV SUNWARA DL 2022-10-17 08:30:00 2022-10-17 14:30:00
LAKHNADON DN KEOLARI (CHHAPARA) BEEJADEORI 2022-10-17 08:30:00 2022-10-17 14:30:00
Bina BINA TEHSEEL Malkhedi- DL 2022-10-17 08:00:00 2022-10-17 14:00:00
Bina BINA TEHSEEL Malkhedi- DL 2022-10-17 08:00:00 2022-10-17 14:00:00
Bina Bhangarh Bhangarh (MIX) 2022-10-17 08:00:00 2022-10-17 14:00:00
Bichhiya 33/11 BICHHIYA S/s 11 KV DANITOLA 2022-10-17 08:00:00 2022-10-17 12:00:00
Mandla O&M 33/11 KHAIRI S/s 11 KV PADAV 2022-10-17 07:00:00 2022-10-17 12:00:00
Patan SHAHPURA SHAHPURA T 2022-10-16 10:00:00 2022-10-16 14:00:00
Patan SHAHPURA SHAHPURA T 2022-10-16 09:30:00 2022-10-16 14:30:00
SATNA CITY SABJI MANDI SUBHASH PARK 2022-10-16 09:20:00 2022-10-16 14:09:00
SATNA O&M KARIGOHI CHAKRA BIRPUR 2022-10-16 09:00:00 2022-10-16 13:00:00
LAKHNADON DN BHAMANWADA BHAMANWADA TOWN 2022-10-16 08:30:00 2022-10-16 14:30:00
Patan PATAN PATAN 2022-10-16 08:30:00 2022-10-16 11:30:00
Patan KATRA-BELKHEDA KANTI NAG 2022-10-16 08:30:00 2022-10-16 11:30:00
Patan KATRA-BELKHEDA KUWARPUR NAG 2022-10-16 08:30:00 2022-10-16 11:30:00
Bichhiya 33/11 BICHHIYA S/s 11 KV BICHHIYA_BICHHIYA_SS 2022-10-16 08:28:00 2022-10-16 12:00:00
SATNA O&M BIRSINGHPUR KARIGOHI DL 2022-10-15 21:00:00 2022-10-15 13:00:00
Khajuraho 33/11 S/S SARBAI GOIRA 2022-10-15 10:16:00 2022-10-15 14:29:00
Khajuraho 33/11 S/S SARBAI GOIRA 2022-10-15 10:16:00 2022-10-15 14:29:00
LAKHNADON DN GANESHGANJ 11KV LAKHNADAUN-II AG 2022-10-15 08:30:00 2022-10-15 14:30:00
LAKHNADON DN CHHAPARA 11KV BHIMGARH-II MIX 2022-10-15 08:30:00 2022-10-15 14:30:00
PANNA DN MAHEBA Beli DL 2022-10-15 08:00:00 2022-10-15 16:00:00
PANNA DN MAHEBA Beli DL 2022-10-15 08:00:00 2022-10-15 16:00:00
PANNA DN DHARAMPUR Khora 2022-10-15 08:00:00 2022-10-15 16:00:00
Bichhiya 33/11 BICHHIYA S/s 11 KV SIJHORA_BICHHIYA_SS 2022-10-15 08:00:00 2022-10-15 12:00:00
SATNA CITY PREM NAGAR PREMNAGAR 2022-10-14 10:00:00 2022-10-14 13:50:00
LAKHNADON DN GANESHGANJ 11KV KEKRA DL 2022-10-14 08:30:00 2022-10-14 14:30:00
LAKHNADON DN CHHAPARA 11KV BANDOL-II-AG 2022-10-14 08:30:00 2022-10-14 14:30:00
Bina Ram Nagar Hadkal (MIX) 2022-10-14 08:00:00 2022-10-14 14:00:00
Bina Satoriya Satoriya-DL 2022-10-14 08:00:00 2022-10-14 14:00:00
Bina Satoriya Satoriya-DL 2022-10-14 08:00:00 2022-10-14 14:00:00
Bina Kanjiya Kanjiya-2 (DL) 2022-10-14 08:00:00 2022-10-14 14:00:00
Bina Kanjiya Kanjiya-2 (DL) 2022-10-14 08:00:00 2022-10-14 14:00:00
JUNNARDEO DN JUNNARDEO 11 KV Junnardeo-I 2022-10-14 08:00:00 2022-10-14 10:00:00
Bichhiya 33/11 BICHHIYA S/s 11 KV KHATOLA 2022-10-14 08:00:00 2022-10-14 12:00:00
Patan NANHWARA GWARI KHERI NAG 2022-10-13 09:00:00 2022-10-14 02:30:00
SATNA CITY PATERI NORTH 2022-10-13 09:00:00 2022-10-13 14:00:00
LAKHNADON DN CHAMARI 11KV MARWA AG 2022-10-13 08:30:00 2022-10-13 14:30:00
LAKHNADON DN CHHAPARA 11KV GANESHGANJ-I DL 2022-10-13 08:30:00 2022-10-13 14:30:00
PAWAI MAHEBA MAHEBA Town 2022-10-13 08:00:00 2022-10-13 12:00:00
PAWAI Sunwani Ramnagar 2022-10-13 08:00:00 2022-10-13 12:00:00
PANNA DN KATAN MANIKPUR DL 2022-10-13 08:00:00 2022-10-13 16:00:00
PANNA DN MAHEBA Barha DL 2022-10-13 08:00:00 2022-10-13 16:00:00
PANNA DN MAHEBA Barha DL 2022-10-13 08:00:00 2022-10-13 16:00:00
PAWAI PAWAI NARAYANPURA AG 2022-10-13 08:00:00 2022-10-13 12:00:00
TIKAMGARH DN KHARGAPUR 11 KV FUTER DL 2022-10-13 08:00:00 2022-10-13 12:00:00
TIKAMGARH DN CHANDERY 11 KV CHINUWA(NON AG) 2022-10-13 08:00:00 2022-10-13 12:00:00
PANNA DN DHARAMPUR Khora 2022-10-13 08:00:00 2022-10-13 16:00:00
Balaghat 132KV BALAGHAT BHARVELI 2022-10-13 08:00:00 2022-10-13 14:00:00
Balaghat 132KV BALAGHAT LINGA 2022-10-13 08:00:00 2022-10-13 14:00:00
Balaghat SALETEKA CHIKHLA DL 2022-10-13 08:00:00 2022-10-13 14:00:00
Balaghat SALETEKA CHIKHLA DL 2022-10-13 08:00:00 2022-10-13 14:00:00
Balaghat SALETEKA PIPARJHARI 2022-10-13 08:00:00 2022-10-13 14:00:00
Balaghat LOHARA 11 KV DEORI MEHETRA 2022-10-13 08:00:00 2022-10-13 14:00:00
PANNA DN SHABDUA SHABDUA 2022-10-13 08:00:00 2022-10-13 16:00:00
PANNA DN SHABDUA SHABDUA 2022-10-13 08:00:00 2022-10-13 16:00:00
PAWAI Sunwani Ramnagar 2022-10-13 08:00:00 2022-10-13 12:00:00
Balaghat LOHARA PARASWADA 2022-10-12 10:00:00 2022-10-12 16:30:00
SATNA CITY POWER HOUSE KRISHNA NAGAR 2022-10-12 09:25:00 2022-10-12 13:09:00
PAWAI Sunwani Sirsi 2022-10-12 08:53:00 2022-10-12 12:00:00
LAKHNADON DN CHAMARI 11KV GORAKHPUR-I MIX 2022-10-12 08:30:00 2022-10-12 14:30:00
LAKHNADON DN CHAMARI 11KV MARWA DL 2022-10-12 08:30:00 2022-10-12 14:30:00
LAKHNADON DN CHHAPARA 11KV BARRA DL 2022-10-12 08:30:00 2022-10-12 14:30:00
PAWAI PAWAI BIRSINGHPUR AG 2022-10-12 08:00:00 2022-10-12 12:00:00
PAWAI AMANGANJ Tunna DL 2022-10-12 08:00:00 2022-10-12 12:00:00
PAWAI Sunwani Sirsi 2022-10-12 08:00:00 2022-10-12 12:00:00
PANNA DN SALEHA KALDA 2022-10-12 08:00:00 2022-10-12 16:00:00
PANNA DN SALEHA KALDA 2022-10-12 08:00:00 2022-10-12 16:00:00
PANNA DN GUNORE LUHARGAWAN-DLF 2022-10-12 08:00:00 2022-10-12 16:00:00
PANNA DN DHARAMPUR Khora AG 2022-10-12 08:00:00 2022-10-12 16:00:00
PANNA DN SHABDUA BANHARI 2022-10-12 08:00:00 2022-10-12 16:00:00
SIDHI O&M PATPARA SALAIYA 2022-10-12 07:00:00 2022-10-12 12:30:00
CITY DN NORTH JABALPUR 33/11kv s/s Managao(Ranjhi) MANEGAON PIPARIYA DL 2022-10-11 10:30:00 2022-10-11 12:50:00
SATNA O&M BIRSINGHPUR BIRSINGHPUR 2022-10-11 09:00:00 2022-10-11 21:27:00
LAKHNADON DN CHAMARI 11 KV JHIRI 2022-10-11 08:30:00 2022-10-11 14:30:00
LAKHNADON DN CHAMARI 11KV JHIRI MIX 2022-10-11 08:30:00 2022-10-11 14:30:00
LAKHNADON DN CHHAPARA 11KV BAKODA SEONI AG 2022-10-11 08:30:00 2022-10-11 14:30:00
LAKHNADON DN BHIMGARH 11KV BHIMGARH AG 2022-10-11 08:30:00 2022-10-11 14:30:00
PAWAI MUDWARI MUDWARI 2022-10-11 08:00:00 2022-10-11 12:00:00
PAWAI AMANGANJ CHOUMUKHA- DLF 2022-10-11 08:00:00 2022-10-11 12:00:00
PAWAI MOHANDRA KUWANRPURA 2022-10-11 08:00:00 2022-10-11 12:00:00
PANNA DN MAHEBA BELI Ag 2022-10-11 08:00:00 2022-10-11 16:00:00
Khajuraho 33/11 S/S GADIMALHERA URADMAU DL 2022-10-11 08:00:00 2022-10-11 12:00:00
PANNA DN DHARAMPUR Khora AG 2022-10-11 08:00:00 2022-10-11 16:00:00
PANNA DN SHABDUA SHABDUA 2022-10-11 08:00:00 2022-10-11 16:00:00
PANNA DN SHABDUA SHABDUA 2022-10-11 08:00:00 2022-10-11 16:00:00
PAWAI MOHANDRA KUWANRPURA 2022-10-11 08:00:00 2022-10-11 12:00:00
Bichhiya 33/11 BICHHIYA S/s 11 KV KHATOLA 2022-10-11 08:00:00 2022-10-11 12:00:00
Nagod SINGHPUR SINGHPUR 2022-10-10 12:00:00 2022-10-10 14:07:00
East Dn. Chhindwara MOHKHED Deogadh DLF 2022-10-10 09:07:00 2022-10-10 15:07:00
Jabalpur O&M Pipariya Ghana Old AG 2022-10-10 08:57:00 2022-10-10 14:00:00
Seoni BAKHARI RAMGAD 2022-10-10 08:30:00 2022-10-10 14:30:00
LAKHNADON DN BHIMGARH 11KV SALIWADA DL 2022-10-10 08:30:00 2022-10-10 14:30:00
PANNA DN E.H.V PANNA KAKREHTI 2022-10-10 08:00:00 2022-10-10 16:00:00
PANNA DN E.H.V PANNA KAKREHTI 2022-10-10 08:00:00 2022-10-10 16:00:00
PANNA DN GUNORE GUNORE AG 2022-10-10 08:00:00 2022-10-10 16:00:00
PANNA DN AJAY GARH BHAVANIPUR 2022-10-10 08:00:00 2022-10-10 16:00:00
PANNA DN AJAY GARH PAIRAHA 2022-10-10 08:00:00 2022-10-10 16:00:00
PANNA DN AJAY GARH PAIRAHA 2022-10-10 08:00:00 2022-10-10 16:00:00
Jabalpur O&M NAYA NAGAR KATORI DL 2022-10-10 08:00:00 2022-10-10 14:00:00
PAWAI PAWAI HATHKURI 2022-10-10 08:00:00 2022-10-10 12:00:00
PAWAI AMANGANJ PAGRA DL 2022-10-10 08:00:00 2022-10-10 12:00:00
PAWAI Hardua Madwa 2022-10-10 08:00:00 2022-10-10 12:00:00
Bina Kanjiya Girrol-DL 2022-10-10 08:00:00 2022-10-10 14:00:00
Bina Mandi Bamora Dhanora -DL 2022-10-10 08:00:00 2022-10-10 14:00:00
Bina Mandi Bamora Dhanora -AG 2022-10-10 08:00:00 2022-10-10 14:00:00
Bina Mandi Bamora Dhanora -AG 2022-10-10 08:00:00 2022-10-10 14:00:00
Khajuraho 33/11 S/S GADIMALHERA GORARI 2022-10-10 08:00:00 2022-10-10 12:00:00
PAWAI 33/11 KV S/S PURAINA 11 KV HARDUA-KEN 2022-10-10 08:00:00 2022-10-10 12:00:00
PAWAI Hardua Madwa 2022-10-10 08:00:00 2022-10-10 18:00:00
PAWAI Hardua Madwa 2022-10-10 08:00:00 2022-10-10 12:00:00
Bichhiya 33/11 BICHHIYA S/s 11 KV GHUTAS_BICHHIYA_SS 2022-10-10 08:00:00 2022-10-10 00:00:00
PAWAI BAGWAR KALA MALGHAN 2022-10-09 19:31:00 2022-10-09 23:11:00
PANNA DN BRIJPUR ITMA 2022-10-09 08:00:00 2022-10-09 16:00:00
PANNA DN GUNORE GUNORE AG 2022-10-09 08:00:00 2022-10-09 16:00:00
PANNA DN AJAY GARH PAIRAHA 2022-10-09 08:00:00 2022-10-09 16:00:00
PANNA DN AJAY GARH PAIRAHA 2022-10-09 08:00:00 2022-10-09 16:00:00
PANNA DN AJAY GARH BHAVANIPUR 2022-10-09 08:00:00 2022-10-09 16:00:00
PANNA DN DEVENDRA NAGAR BADAGAON-DL 2022-10-09 08:00:00 2022-10-09 16:00:00
Jabalpur O&M CHARGWA CHARGWA DL 2022-10-09 08:00:00 2022-10-09 14:00:00
PAWAI PAWAI MURACHH DL 2022-10-09 08:00:00 2022-10-09 12:00:00
PAWAI AMANGANJ KAMTANA DL 2022-10-09 08:00:00 2022-10-09 12:00:00
PAWAI MOHANDRA MOHANDRA 2022-10-09 08:00:00 2022-10-09 12:00:00
Bina Bina Town Bardha-DL 2022-10-09 08:00:00 2022-10-09 14:00:00
Khajuraho Sanjaynagar Tahanga MIX 2022-10-09 08:00:00 2022-10-09 12:00:00
PAWAI MOHANDRA MOHANDRA 2022-10-09 08:00:00 2022-10-09 12:00:00
PAWAI Hardua Banauli 2022-10-09 08:00:00 2022-10-09 12:00:00
Khajuraho 33/11 S/S GADIMALHERA NUNA DLF 2022-10-09 08:00:00 2022-10-09 12:00:00
PAWAI TIKARIYA 11 KV SARANGPUR 2022-10-09 07:00:00 2022-10-09 11:00:00
PAWAI TIKARIYA 11 KV TENDUGHAT 2022-10-09 07:00:00 2022-10-09 11:00:00
PAWAI BAGWAR KALA MALGHAN 2022-10-09 07:00:00 2022-10-09 11:00:00
PAWAI BAGWAR KALA UMARIYA 2022-10-08 19:11:00 2022-10-08 23:11:00
PAWAI BAGWAR KALA UMARIYA 2022-10-08 19:11:00 2022-10-08 23:11:00
Gadarwara CHICHLI Sukhkheri Dl 2022-10-08 10:55:00 2022-10-08 12:55:00
Balaghat LOHARA LINGA AG 2022-10-08 10:30:00 2022-10-08 16:30:00
Patan PATAN PATAN 2022-10-08 10:30:00 2022-10-08 12:00:00
Sausar LODHIKHEDA Lodhikheda TOWN 2022-10-08 09:00:00 2022-10-08 17:00:00
LAKHNADON DN KEOLARI (CHHAPARA) JAMUNIYA 2022-10-08 08:30:00 2022-10-10 14:30:00
Patan PATAN BANWAR NAG 2022-10-08 08:30:00 2022-10-08 11:00:00
Patan PATAN BANWAR NAG 2022-10-08 08:30:00 2022-10-08 12:00:00
PANNA DN E.H.V PANNA KAKREHTI 2022-10-08 08:00:00 2022-10-08 16:00:00
PANNA DN E.H.V PANNA KAKREHTI 2022-10-08 08:00:00 2022-10-08 16:00:00
PANNA DN GUNORE LUHARGAWAN-DLF 2022-10-08 08:00:00 2022-10-08 16:00:00
PANNA DN DHARAMPUR 11 KV NAYAGAON 2022-10-08 08:00:00 2022-10-08 16:00:00
PANNA DN DHARAMPUR 11 KV NAYAGAON 2022-10-08 08:00:00 2022-10-08 16:00:00
PANNA DN AJAY GARH PAIRAHA 2022-10-08 08:00:00 2022-10-08 16:00:00
PANNA DN AJAY GARH SINGHPUR 2022-10-08 08:00:00 2022-10-08 16:00:00
PANNA DN DEVENDRA NAGAR BADWARA-DL 2022-10-08 08:00:00 2022-10-08 16:00:00
Jabalpur O&M BHIDKI BIJORI DL 2022-10-08 08:00:00 2022-10-08 14:00:00
PAWAI PAWAI BIRSINGHPUR DL 2022-10-08 08:00:00 2022-10-08 12:00:00
PAWAI AMANGANJ AMANGANJ Town 2022-10-08 08:00:00 2022-10-08 12:00:00
PAWAI SIMARIYA Umari Birasan MIX 2022-10-08 08:00:00 2022-10-08 12:00:00
Bina Mandi Bamora Nahi-AG 2022-10-08 08:00:00 2022-10-08 14:00:00
PAWAI SIMARIYA Umari Birasan MIX 2022-10-08 08:00:00 2022-10-08 12:00:00
Jabalpur O&M Tilsani TILSANI 2022-10-08 08:00:00 2022-10-08 14:00:00
Khajuraho 33/11 S/S GADIMALHERA KURRAHA DLF 2022-10-08 08:00:00 2022-10-08 12:00:00
PAWAI TIKARIYA TIKARIYA/BISANI 2022-10-08 07:00:00 2022-10-08 11:00:00
PAWAI SHAHNAGAR SHAH NAGAR 2022-10-08 07:00:00 2022-10-08 11:00:00
PAWAI BAGWAR KALA UMARIYA 2022-10-08 07:00:00 2022-10-08 11:00:00
PAWAI BAGWAR KALA PIPARIYA 2022-10-07 20:28:00 2022-10-07 23:48:00
Khajuraho 33/11 S/S TORIYA-TEK MADLA 2022-10-07 08:00:00 2022-10-07 16:00:00
Khajuraho 33/11 S/S TORIYA-TEK MADLA 2022-10-07 08:00:00 2022-10-07 16:00:00
PANNA DN KAKREHTI MURACHH-AG 2022-10-07 08:00:00 2022-10-07 16:00:00
PANNA DN KAKREHTI MURACHH-DL 2022-10-07 08:00:00 2022-10-07 16:00:00
PANNA DN DHARAMPUR 11 KV NAYAGAON 2022-10-07 08:00:00 2022-10-07 16:00:00
PANNA DN AJAY GARH BARIARPUR 2022-10-07 08:00:00 2022-10-07 16:00:00
PANNA DN AJAY GARH BHAVANIPUR 2022-10-07 08:00:00 2022-10-07 16:00:00
PANNA DN DEVENDRA NAGAR BADAGAON-DL 2022-10-07 08:00:00 2022-10-07 16:00:00
PAWAI SIMARIYA HEERAPUR DL 2022-10-07 08:00:00 2022-10-07 12:00:00
PAWAI PAWAI NARAYANPURA DL 2022-10-07 08:00:00 2022-10-07 12:00:00
PAWAI Sunwani Sunwani 2022-10-07 08:00:00 2022-10-07 00:00:00
PAWAI DWARI TaraDL 2022-10-07 08:00:00 2022-10-07 12:00:00
PAWAI SIMARIYA HEERAPUR DL 2022-10-07 08:00:00 2022-10-07 12:00:00
PAWAI SHAHNAGAR SUDOR 2022-10-07 07:00:00 2022-10-07 11:00:00
PAWAI BAGWAR KALA PIPARIYA 2022-10-07 07:00:00 2022-10-07 11:00:00
BAIHAR DN DAMOH Damoh 2022-10-07 07:00:00 2022-10-07 14:00:00
PAWAI BAGWAR KALA BAGHWAR 2022-10-06 20:13:00 2022-10-06 23:50:00
PAWAI BAGWAR KALA BAGHWAR 2022-10-06 20:13:00 2022-10-06 23:50:00
Balaghat LOHARA LINGA DL 2022-10-06 10:30:00 2022-10-06 16:30:00
Balaghat LOHARA LINGA DL 2022-10-06 10:30:00 2022-10-06 16:30:00
Khajuraho 33/11 S/S TORIYA-TEK MADLA 2022-10-06 08:00:00 2022-10-06 16:00:00
PANNA DN GUNORE GUNORE AG 2022-10-06 08:00:00 2022-10-06 16:00:00
PANNA DN GUNORE GUNORE AG 2022-10-06 08:00:00 2022-10-06 16:00:00
PANNA DN GUNORE LUHARGAWAN-DLF 2022-10-06 08:00:00 2022-10-06 16:00:00
PANNA DN GUNORE LUHARGAWAN-DLF 2022-10-06 08:00:00 2022-10-06 16:00:00
PANNA DN DHARAMPUR NARDAHA 2022-10-06 08:00:00 2022-10-06 16:00:00
PANNA DN AJAY GARH BARIARPUR 2022-10-06 08:00:00 2022-10-06 16:00:00
PANNA DN AJAY GARH SINGHPUR 2022-10-06 08:00:00 2022-10-06 16:00:00
PANNA DN DEVENDRA NAGAR BADWARA-DL 2022-10-06 08:00:00 2022-10-06 16:00:00
PAWAI DWARI Piparwah DL 2022-10-06 08:00:00 2022-10-06 12:00:00
PAWAI DWARI TaraDL 2022-10-06 08:00:00 2022-10-06 12:00:00
PAWAI 33/11 KV S/S PURAINA 11 KV PURAINA 2022-10-06 08:00:00 2022-10-06 12:00:00
PAWAI SIMARIYA GANYARI mix 2022-10-06 08:00:00 2022-10-06 00:00:00
PAWAI PAWAI Kalehan 2022-10-06 08:00:00 2022-10-06 12:00:00
PAWAI DWARI Piparwah DL 2022-10-06 08:00:00 2022-10-06 12:00:00
PAWAI SIMARIYA GANYARI mix 2022-10-06 08:00:00 2022-10-06 12:00:00
PAWAI 33/11 KV S/S BORI 11 KV THARKA 2022-10-06 07:10:00 2022-10-06 12:05:00
PAWAI 33/11 KV S/S BORI 11 KV THARKA 2022-10-06 07:10:00 2022-10-06 12:05:00
PAWAI 33/11 KV S/S BORI 11 KV THARKA 2022-10-06 07:00:00 2022-10-06 11:00:00
PAWAI BAGWAR KALA BAGHWAR 2022-10-06 07:00:00 2022-10-06 11:00:00
Sausar LODHIKHEDA Rangari DL 2022-10-04 10:01:00 2022-10-04 17:00:00
Jabalpur O&M Pipariya Ghana New DL 2022-10-04 09:45:00 2022-10-04 12:40:00
Jabalpur O&M Pipariya Ghana New DL 2022-10-04 09:45:00 2022-10-04 13:40:00
Jabalpur O&M Pipariya Sundarpur (mix) 2022-10-04 09:15:00 2022-10-04 14:10:00
Jabalpur O&M GHAT PIPARIYA GHAT PIPARIYA AG 2022-10-04 08:00:00 2022-10-04 14:00:00
Jabalpur O&M BINAIKI BINAIKI AG 2022-10-04 08:00:00 2022-10-04 14:00:00
Jabalpur O&M Bargi Manegao AG 2022-10-04 08:00:00 2022-10-04 14:00:00
Jabalpur O&M Majeetha Majeetha AG 2022-10-04 08:00:00 2022-10-04 14:00:00
Jabalpur O&M CHARGWA GHUGHRI AG 2022-10-04 08:00:00 2022-10-04 14:00:00
PANNA DN BRIJPUR ITMA 2022-10-04 08:00:00 2022-10-04 16:00:00
PANNA DN BRIJPUR ITMA 2022-10-04 08:00:00 2022-10-04 16:00:00
PANNA DN KAKREHTI MURACHH-AG 2022-10-04 08:00:00 2022-10-04 16:00:00
PANNA DN KAKREHTI MURACHH-AG 2022-10-04 08:00:00 2022-10-04 16:00:00
PANNA DN KAKREHTI MURACHH-DL 2022-10-04 08:00:00 2022-10-04 16:00:00
PANNA DN KAKREHTI MURACHH-DL 2022-10-04 08:00:00 2022-10-04 16:00:00
PANNA DN DHARAMPUR NARDAHA 2022-10-04 08:00:00 2022-10-04 16:00:00
PANNA DN AJAY GARH PAIRAHA 2022-10-04 08:00:00 2022-10-04 16:00:00
PANNA DN AJAY GARH PAIRAHA 2022-10-04 08:00:00 2022-10-04 16:00:00
PANNA DN AJAY GARH SINGHPUR 2022-10-04 08:00:00 2022-10-04 16:00:00
PANNA DN DEVENDRA NAGAR BADAGAON-DL 2022-10-04 08:00:00 2022-10-04 16:00:00
Jabalpur O&M Baghraji BAGHRAJI AG 2022-10-04 08:00:00 2022-10-04 14:00:00
Mandla O&M 33/11 KV PHOOLSAGAR S/s 11 KV PATPAR SINGARPUR 2022-10-04 08:00:00 2022-10-04 11:00:00
SIHORA DIVISION MAJHAGWAN BHATOLI AG 2022-10-03 09:35:00 2022-10-03 12:39:00
Jabalpur O&M Pipariya Sundarpur (mix) 2022-10-03 09:16:00 2022-10-03 14:11:00
Jabalpur O&M NARAYANPUR (Manegao) JOTPUR AG 2022-10-03 08:00:00 2022-10-03 14:00:00
Jabalpur O&M BELKHADU BELKHADU AG 2022-10-03 08:00:00 2022-10-03 14:00:00
Jabalpur O&M Sukri KaladehiAG 2022-10-03 08:00:00 2022-10-03 14:00:00
Jabalpur O&M Bhedaghat Shyamtala AG 2022-10-03 08:00:00 2022-10-03 14:00:00
Jabalpur O&M CHARGWA CHARGWA AG 2022-10-03 08:00:00 2022-10-03 14:00:00
PANNA DN BRIJPUR ITMA 2022-10-03 08:00:00 2022-10-03 16:00:00
PANNA DN BRIJPUR ITMA 2022-10-03 08:00:00 2022-10-03 16:00:00
PANNA DN KAKREHTI MURACHH-AG 2022-10-03 08:00:00 2022-10-03 16:00:00
PANNA DN KAKREHTI MURACHH-AG 2022-10-03 08:00:00 2022-10-03 16:00:00
PANNA DN KAKREHTI MURACHH-DL 2022-10-03 08:00:00 2022-10-03 16:00:00
PANNA DN KAKREHTI MURACHH-DL 2022-10-03 08:00:00 2022-10-03 16:00:00
PANNA DN DHARAMPUR 11 KV NAYAGAON 2022-10-03 08:00:00 2022-10-03 16:00:00
PANNA DN DHARAMPUR 11 KV NAYAGAON 2022-10-03 08:00:00 2022-10-03 16:00:00
PANNA DN DHARAMPUR NARDAHA 2022-10-03 08:00:00 2022-10-03 16:00:00
PANNA DN AJAY GARH BARIARPUR 2022-10-03 08:00:00 2022-10-03 16:00:00
PANNA DN DEVENDRA NAGAR BADWARA-DL 2022-10-03 08:00:00 2022-10-03 16:00:00
PANNA DN DEVENDRA NAGAR BADWARA-DL 2022-10-03 08:00:00 2022-10-03 16:00:00
PANNA DN SALEHA SELHA-mix 2022-10-03 08:00:00 2022-10-03 16:00:00
Mandla O&M 33/11 KV PHOOLSAGAR S/s 11 KV OLD GWARI 2022-10-03 08:00:00 2022-10-03 11:00:00
WEST O & M REWA BAHURI BANDH BAHURI BANDH AG 2022-10-03 08:00:00 2022-10-03 17:00:00
SATNA CITY PATERI BAGAHA 2022-10-03 07:00:00 2022-10-03 11:00:00
Bichhiya 33/11 KUDELA S/s 11 KV MOTINALA 2022-10-02 10:00:00 2022-10-02 14:00:00
Mandla O&M 33/11 KV PHOOLSAGAR S/s 11 KV NEW GWARI 2022-10-02 08:00:00 2022-10-02 11:00:00
Chourai UMRADH Khapa Irr 2022-10-02 08:00:00 2022-10-02 09:00:00
SATNA CITY PREM NAGAR PREMNAGAR SOUTH 2022-10-02 07:00:00 2022-10-02 11:00:00
Rewa City BICHHIYA INDUSTRIAL 2022-10-02 07:00:00 2022-10-02 12:00:00
Rewa City BICHHIYA INDUSTRIAL 2022-10-02 07:00:00 2022-10-02 12:00:00
SATNA O&M CHORAHATA SEMRA DL 2022-10-01 10:48:00 2022-10-01 15:57:00
Rehli Sagar East MAHRAJPUR MAHARAJPUR DL 2022-10-01 08:20:00 2022-10-12 11:30:00
Mandla O&M 33/11 KV PHOOLSAGAR S/s 11 KV BAKORI 2022-10-01 08:00:00 2022-10-01 11:00:00
SATNA CITY POWER HOUSE PUSHKARNI PARK 2022-10-01 07:00:00 2022-10-01 11:00:00
Rewa City BICHHIYA BICHHIYA HOSPITAL 2022-10-01 07:00:00 2022-10-01 12:00:00
Rewa City BICHHIYA BICHHIYA HOSPITAL 2022-10-01 07:00:00 2022-10-01 12:00:00
CHHATARPUR DIVISION SOURA BUS STAND 2 DL 2022-09-29 08:00:00 2022-09-29 14:00:00
CHHATARPUR DIVISION BY PASS BUS STAND 3 2022-09-28 08:00:00 2022-09-28 14:00:00
Rewa City ENG.COLLEGE BODABAG 2022-09-28 07:00:00 2022-09-28 12:00:00
Rewa City ENG.COLLEGE BODABAG 2022-09-28 07:00:00 2022-09-28 12:00:00
CHHATARPUR DIVISION BY PASS INDUSTRY DL 2022-09-27 08:00:00 2022-09-27 14:00:00
CHHATARPUR DIVISION BY PASS INDUSTRY DL 2022-09-27 08:00:00 2022-09-27 14:00:00
LAKHNADON DN CHHAPARA 11KV CHHAPARA DL 2022-09-26 08:22:00 2022-09-26 14:00:00
CHHATARPUR DIVISION BY PASS GALLAMANDI NEW DL 2022-09-26 08:00:00 2022-09-26 14:00:00
Rewa City MARTAND SCHOOL MAHARAJA HOTEL 2022-09-26 07:15:00 2022-09-26 13:15:00
Patan NUNSAR NUNSAR NAG 2022-09-25 10:00:00 2022-09-25 15:00:00
SIHORA DIVISION MAJHAGWAN AGARIYA-2 Mixed 2022-09-25 08:30:00 2022-09-25 16:35:00
SIHORA DIVISION MAJHAGWAN AGARIYA-2 Mixed 2022-09-25 08:30:00 2022-09-25 16:35:00
LAKHNADON DN BHIMGARH 11KV BHIMGARH DL 2022-09-25 08:00:00 2022-09-25 14:00:00
CHHATARPUR DIVISION SOURA GALLAMANDI 2022-09-25 08:00:00 2022-09-25 14:00:00
Rewa City BICHHIYA RANI TALAB 2022-09-25 07:15:00 2022-09-25 13:15:00
SIHORA DIVISION SIHORA SIHORA-III(KHITOLA) 2022-09-24 13:00:00 2022-09-24 07:00:00
CHHATARPUR DIVISION POWER HOUSE CHHATARPUR GALLAMANDI OLD DL 2022-09-24 08:00:00 2022-09-24 14:00:00
Rewa City CHIRHULA SAMAN 2022-09-24 07:15:00 2022-09-24 13:00:00
SIHORA DIVISION SIHORA SIHORA-III(KHITOLA) 2022-09-24 07:00:00 2022-09-24 13:00:00
BAIHAR DN PARASWADA Linga 2022-09-24 07:00:00 2022-09-24 14:00:00
Rewa City CHIRHULA SAMAN 2022-09-24 07:00:00 2022-09-24 12:00:00
Sagar City DHARAMSHREE BIDI MAZDOOR HOSP. 2022-09-23 09:45:00 2022-09-23 13:00:00
PAWAI PAWAI Kalehan 2022-09-23 08:00:00 2022-09-23 12:00:00
PAWAI 33/11 KV S/S PURAINA 11 KV PURAINA 2022-09-23 08:00:00 2022-09-23 12:00:00
Rewa City POWER HOUSE S K SCHOOL 2022-09-23 07:15:00 2022-09-23 13:00:00
PAWAI 33/11 KV S/S BORI 11 KV THARKA 2022-09-23 07:00:00 2022-09-23 11:00:00
PAWAI RAIPURA BHARWARA 2022-09-23 07:00:00 2022-09-23 11:00:00
Rewa City POWER HOUSE S K SCHOOL 2022-09-23 07:00:00 2022-09-23 12:00:00
Rewa City POWER HOUSE S K SCHOOL 2022-09-23 07:00:00 2022-09-23 12:00:00
SIHORA DIVISION MAJHAGWAN MAJHGAWAN DL 2022-09-23 00:35:00 2022-09-23 16:00:00
Sagar City DHARAMSHREE AMBEDKAR COLONY 2022-09-22 09:00:00 2022-09-22 13:00:00
Bina Satoriya Reta Muhasa (MIX) 2022-09-22 08:30:00 2022-09-22 14:30:00
Bina BINA TEHSEEL Ayodhyapuri- DL 2022-09-22 08:30:00 2022-09-22 14:30:00
Bina Kanjiya Lahrawada (MIX) 2022-09-22 08:30:00 2022-09-22 14:30:00
PAWAI PAWAI Nanhi Pawai 2022-09-22 08:00:00 2022-09-22 12:00:00
PAWAI PAWAI Nanhi Pawai 2022-09-22 08:00:00 2022-09-22 12:00:00
PAWAI DWARI Dwari 2022-09-22 08:00:00 2022-09-22 12:00:00
PAWAI SIMARIYA TIGHARA DL 2022-09-22 08:00:00 2022-09-22 12:00:00
PAWAI SIMARIYA TIGHARA DL 2022-09-22 08:00:00 2022-09-22 12:00:00
PAWAI SIMARIYA SIMARIYA 2022-09-22 08:00:00 2022-09-22 12:00:00
SIHORA DIVISION MAJHAGWAN KUMHI SATDHARA MIXED 2022-09-22 07:15:00 2022-09-22 01:45:00
SIHORA DIVISION KHITOLA COLLEGE THQ 2022-09-22 07:00:00 2022-09-22 13:00:00
PAWAI SHAHNAGAR SUGARHA 2022-09-22 07:00:00 2022-09-22 11:00:00
PAWAI RAIPURA RAIPURA 2022-09-22 07:00:00 2022-09-22 11:00:00
Mandla O&M 33/11 MAHARAJPUR S/s 11 KV KHURSIPAR 2022-09-21 14:00:00 2022-09-21 17:00:00
Bina Ram Nagar Gadha (MIX) 2022-09-21 08:30:00 2022-09-21 02:30:00
Bina Agasod Bhakrai (MIX) 2022-09-21 08:30:00 2022-09-21 14:30:00
PAWAI PAWAI Badi Pawai 2022-09-21 08:00:00 2022-09-21 12:00:00
PAWAI AMANGANJ AMANGANJ Town 2022-09-21 08:00:00 2022-09-21 12:00:00
PAWAI 33/11 KV S/S PURAINA 11 KV HARDUA-KEN 2022-09-21 08:00:00 2022-09-21 12:00:00
PAWAI 33/11 KV S/S PURAINA 11 KV BAIRGARHA 2022-09-21 08:00:00 2022-09-21 12:00:00
PAWAI Hardua Hardua 2022-09-21 08:00:00 2022-09-21 12:00:00
SIHORA DIVISION MAJHAGWAN KUMHI SATDHARA MIXED 2022-09-21 07:20:00 2022-09-21 02:05:00
Balaghat RAJEGAON KIRNAPUR DL 2022-09-21 07:00:00 2022-09-21 14:00:00
PAWAI RAIPURA BHARWARA 2022-09-21 07:00:00 2022-09-21 11:00:00
PAWAI SHAHNAGAR AMA 2022-09-21 07:00:00 2022-09-21 11:00:00
PAWAI SHAHNAGAR AMA 2022-09-21 07:00:00 2022-09-21 11:00:00
PAWAI BAGWAR KALA BAGHWAR 2022-09-21 07:00:00 2022-09-21 11:00:00
SIHORA DIVISION SIHORA SIHORA-II 2022-09-20 13:00:00 2022-09-20 07:00:00
Sagar City DHARAMSHREE DHARAMSHREE 2022-09-20 09:00:00 2022-09-20 13:00:00
Bina BINA TEHSEEL Malkhedi- DL 2022-09-20 08:30:00 2022-09-20 14:30:00
Bina BINA TEHSEEL Malkhedi- DL 2022-09-20 08:30:00 2022-09-20 14:30:00
Bina Agasod Kirrod (New) 2022-09-20 08:30:00 2022-09-20 14:30:00
SIHORA DIVISION Khiraini Khurd Khiraini DL 2022-09-20 08:15:00 2022-09-20 16:50:00
Bina Agasod Kirrod (New) 2022-09-20 08:00:00 2022-09-20 14:00:00
TIKAMGARH DN DERI 11 KV MATAUL (AG) 2022-09-20 08:00:00 2022-09-20 12:00:00
BAIHAR DN PARASWADA Chandna 2022-09-20 08:00:00 2022-09-20 14:00:00
PANNA DN RAPDRP S/S PANNA TOWN F-5 2022-09-20 07:00:00 2022-09-20 11:00:00
SIHORA DIVISION SIHORA SIHORA-II 2022-09-20 07:00:00 2022-09-20 13:00:00
Rewa City BICHHIYA RANI TALAB 2022-09-20 07:00:00 2022-09-20 12:00:00
Rewa City BICHHIYA RANI TALAB 2022-09-20 07:00:00 2022-09-20 12:00:00
Rewa City HOUSING BOARD PADRA TOWN NO 2 2022-09-20 07:00:00 2022-09-20 12:00:00
Seoni SEONI (TOWN) SEONI TOWN -2 2022-09-20 06:00:00 2022-09-20 12:00:00
Seoni ASHOK NAGAR HOSPITAL 2022-09-20 06:00:00 2022-09-20 12:00:00
Mandla O&M 33/11 MAHARAJPUR S/s 11 KV KHURSIPAR 2022-09-19 13:30:00 2022-09-19 16:30:00
SIHORA DIVISION Khiraini Khurd Khiraini DL 2022-09-19 09:07:00 2022-09-19 15:08:00
SIHORA DIVISION Khiraini Khurd Khiraini DL 2022-09-19 09:06:00 2022-09-19 15:07:00
BAIHAR DN PARASWADA Paraswada (T) 2022-09-19 08:00:00 2022-09-19 12:06:00
Bina Bhangarh Bhangarh (MIX) 2022-09-19 08:00:00 2022-09-19 14:00:00
Rewa City GODHAR (T) RAILWAY 2022-09-19 07:00:00 2022-09-19 12:00:00
Rewa City GODHAR (T) RAILWAY 2022-09-19 07:00:00 2022-09-19 12:00:00
Rewa City GODHAR (T) SANCHI 2022-09-19 07:00:00 2022-09-19 12:00:00
Seoni HOUSING BORAD TOWN-8 ( FILTER-CHOUK) 2022-09-19 06:00:00 2022-09-19 12:00:00
SIHORA DIVISION SIHORA SIHORA-I 2022-09-18 13:00:00 2022-09-18 07:00:00
Bina Mandi Bamora Mandi Bamora-DL 2022-09-18 09:30:00 2022-09-18 14:30:00
Bina Mandi Bamora Mandi Bamora-DL 2022-09-18 09:30:00 2022-09-18 14:30:00
Sagar City CIVIL LINE RADHA TIRAHA 2022-09-18 09:00:00 2022-09-18 13:00:00
Sagar City CIVIL LINE RADHA TIRAHA 2022-09-18 09:00:00 2022-09-18 13:00:00
Gadarwara CHICHLI Gangai ag 2022-09-18 08:08:00 2022-09-18 11:00:00
Gadarwara CHICHLI Dahalwada AG 2022-09-18 08:08:00 2022-09-18 11:00:00
Gadarwara CHICHLI Chichli Dl 2022-09-18 08:08:00 2022-09-08 14:43:00
Gadarwara CHICHLI Gangai Dl 2022-09-18 08:08:00 2022-09-18 16:58:00
PANNA DN AJAY GARH TELEPHONE EXCHANJ 2022-09-18 08:00:00 2022-09-18 14:00:00
PANNA DN KAKREHTI KAKAREHTI Town 2022-09-18 08:00:00 2022-09-18 14:00:00
PANNA DN E.H.V PANNA RAMKHIRIYA 2022-09-18 08:00:00 2022-09-18 14:00:00
Bina Agasod Kanjiya (MIX) 2022-09-18 08:00:00 2022-09-18 14:00:00
Jabalpur O&M Sahajpur 11 KV SAHAJPUR DL 2022-09-18 08:00:00 2022-09-18 14:00:00
TIKAMGARH DN AHAR 11 KV AHAR +BAISA (NON AG) 2022-09-18 07:44:00 2022-09-18 11:44:00
PANNA DN RAPDRP S/S PANNA TOWN F-3 2022-09-18 07:00:00 2022-09-18 11:00:00
Jabalpur O&M Baghraji BAGHRAJI RURAL 2022-09-18 07:00:00 2022-09-18 14:00:00
BAIHAR DN LAMTA 11 KV LAMTA 2022-09-18 07:00:00 2022-09-18 12:30:00
Jabalpur O&M CHARGWA NAYA NAGAR DL 2022-09-18 07:00:00 2022-09-18 14:00:00
SIHORA DIVISION SIHORA SIHORA-I 2022-09-18 07:00:00 2022-09-18 13:00:00
Seoni ASHOK NAGAR ASHOK NAGAR 2022-09-18 06:00:00 2022-09-18 12:00:00
SIHORA DIVISION KHITOLA COLLEGE THQ 2022-09-17 13:00:00 2022-09-17 07:00:00
Mandla O&M 33/11 MAHARAJPUR S/s 11 KV KHURSIPAR 2022-09-17 11:00:00 2022-09-17 14:30:00
Mandla O&M 33/11 MAHARAJPUR S/s 11 KV GHAGHA 2022-09-17 11:00:00 2022-09-17 13:00:00
PANNA DN AJAY GARH AJAYGARH TOWN 2022-09-17 08:00:00 2022-09-17 14:00:00
PANNA DN GUNORE GUNORE DL 2022-09-17 08:00:00 2022-09-17 14:00:00
PANNA DN E.H.V PANNA W/W 2022-09-17 08:00:00 2022-09-17 14:00:00
Bichhiya 33/11 ANJANIYA S/s 11 KV KAKAIYA 2022-09-17 08:00:00 2022-09-17 12:00:00
Mandla O&M 33/11 KV MANDLA S/s 11 KV TOWN 2 2022-09-17 07:00:00 2022-09-17 12:00:00
Rewa City KARHIYA MAIDANI 2022-09-17 07:00:00 2022-09-17 12:00:00
Rewa City KARHIYA MAIDANI 2022-09-17 07:00:00 2022-09-17 12:00:00
Seoni KATANGI GANDHI CHOUK 2022-09-17 06:00:00 2022-09-17 00:00:00
Seoni KATANGI GANDHI CHOUK 2022-09-17 06:00:00 2022-09-17 12:00:00
Bina Kanjiya Karonda (MIX) 2022-09-16 08:00:00 2022-09-16 14:00:00
PANNA DN DEVENDRA NAGAR D/NAGAR T-2 2022-09-16 08:00:00 2022-09-16 14:00:00
PANNA DN AJAY GARH TELEPHONE EXCHANJ 2022-09-16 08:00:00 2022-09-16 14:00:00
PANNA DN KAKREHTI KAKAREHTI Town 2022-09-16 08:00:00 2022-09-16 14:00:00
PANNA DN E.H.V PANNA RAMKHIRIYA 2022-09-16 08:00:00 2022-09-16 14:00:00
PANNA DN SALEHA Saleha 2022-09-16 08:00:00 2022-09-18 14:00:00
Bichhiya 33/11 ANJANIYA S/s 11 KV KAKAIYA 2022-09-16 08:00:00 2022-09-16 12:00:00
Balaghat RAJEGAON DHADI 2022-09-16 07:00:00 2022-09-16 14:00:00
PANNA DN E.H.V PANNA PANNA TOWN -2 2022-09-16 07:00:00 2022-09-16 11:00:00
SIHORA DIVISION SIHORA SIHORA-I 2022-09-16 07:00:00 2022-09-16 13:00:00
Mandla O&M 33/11 KV MANDLA S/s 11 KV CIVIL1 2022-09-16 07:00:00 2022-09-16 12:00:00
Rewa City MARTAND SCHOOL COLEGE CHOURAHA 2022-09-16 07:00:00 2022-09-16 12:00:00
Rewa City MARTAND SCHOOL COLEGE CHOURAHA 2022-09-16 07:00:00 2022-09-16 12:00:00
Seoni KATANGI DUNDASEONI 2022-09-16 06:00:00 2022-09-16 00:00:00
Seoni TURIYA 11KV JAMUNTOLA 2022-09-15 08:00:00 2022-09-15 18:00:00
Seoni TURIYA 11KV MOWGLI 2022-09-15 08:00:00 2022-09-15 18:00:00
Seoni TURIYA 11kV SATOSA 2022-09-15 08:00:00 2022-09-15 18:00:00
Seoni TURIYA 11kV TELIYA 2022-09-15 08:00:00 2022-09-15 18:00:00
Bina Bhangarh Khajuriya (MIX) 2022-09-15 08:00:00 2022-09-15 14:00:00
PANNA DN DEVENDRA NAGAR D/NAGAR T-1 2022-09-15 08:00:00 2022-09-15 14:00:00
PANNA DN DEVENDRA NAGAR D/NAGAR T-1 2022-09-15 08:00:00 2022-09-15 14:00:00
PANNA DN DHARAMPUR DHARAMPUR 2022-09-15 08:00:00 2022-09-15 14:00:00
PANNA DN AJAY GARH AJAYGARH TOWN 2022-09-15 08:00:00 2022-09-15 14:01:00
PANNA DN GUNORE GUNORE DL 2022-09-15 08:00:00 2022-09-15 14:00:00
Bichhiya 33/11 ANJANIYA S/s 11 KV KAKAIYA 2022-09-15 08:00:00 2022-09-15 12:00:00
PANNA DN E.H.V PANNA PANNA TOWN 1 2022-09-15 07:00:00 2022-09-15 11:00:00
Mandla O&M 33/11 KV MANDLA S/s 11 KV TOWN 1 2022-09-15 07:00:00 2022-09-15 12:00:00
Bina Agasod Besera (MIX) 2022-09-14 08:00:00 2022-09-14 14:00:00
Bina Agasod Besera (MIX) 2022-09-14 08:00:00 2022-09-14 14:00:00
Bichhiya 33/11 ANJANIYA S/s 11 KV AHMADPUR FEEDER 2022-09-14 08:00:00 2022-09-14 12:00:00
Balaghat 132KV BALAGHAT LINGA 2022-09-13 07:00:00 2022-09-13 14:00:00
Mandla O&M 33/11 MAHARAJPUR S/s 11 KV GHAGHA 2022-09-12 12:00:00 2022-09-12 17:00:00
Balaghat SALETEKA CHIKHLA DL 2022-09-12 09:00:00 2022-09-11 14:00:00
Damoh North 33/11 KV S/S FATEHPUR 11 KV Fatehpur DL 2022-09-12 08:00:00 2022-09-12 12:36:00
SIDHI O&M PATPARA SALAIYA 2022-09-12 07:00:00 2022-09-12 12:30:00
Balaghat SALETEKA CHIKHLA DL 2022-09-11 09:00:00 2022-09-11 14:00:00
SIDHI O&M PATPARA SALAIYA 2022-09-10 08:00:00 2022-09-10 02:00:00
Bijawar 33/11 KV BHAGHWA S/S 11 KV SIMARIYA DL 2022-09-09 09:30:00 2022-09-09 13:30:00
Gadarwara PANARI Manalwada AG 2022-09-08 18:00:00 2022-09-08 11:00:00
Bijawar 33/11 KV BHAGHWA S/S 11 KV Bannsarkana 2022-09-08 10:00:00 2022-09-08 13:00:00
SIDHI O&M PATPARA PATPARA 2022-09-08 08:00:00 2022-09-08 02:00:00
Patan NANHWARA GWARI KHERI NAG 2022-09-08 08:00:00 2022-09-14 12:20:00
Gadarwara Sihora Dadhiya ag 2022-09-08 06:00:00 2022-09-08 11:00:00
Gadarwara Sihora Panari Ag 2022-09-08 06:00:00 2022-09-08 11:00:00
Gadarwara KALYANPUR Kalayan ag 2022-09-08 06:00:00 2022-09-08 11:00:00
Gadarwara BHOURJHIR Mudiya AG 2022-09-08 06:00:00 2022-09-08 11:00:00
Bijawar 33/11 KV GHUWARA S/S 11 KV FEEDER BACHHARAONI MIX 2022-09-07 09:30:00 2022-09-07 12:30:00
SIDHI O&M PACHOKHAR PACHOKHAR 2022-09-07 07:00:00 2022-09-07 11:00:00
Bijawar 33/11 KV GHUWARA S/S 11 KV FEEDER NEW SURKHI DL 2022-09-06 08:50:00 2022-09-06 12:50:00
SIDHI O&M CHURHAT CHURHAT 2022-09-06 07:00:00 2022-09-06 11:00:00
SIDHI O&M CHURHAT CHURHAT 2022-09-06 07:00:00 2022-09-06 11:00:00
SIDHI O&M BHARATPUR BARHAT RURAL MIX 2022-09-06 07:00:00 2022-09-06 11:00:00
SIDHI O&M BHARATPUR BARHAT RURAL MIX 2022-09-06 07:00:00 2022-09-06 11:00:00
SIDHI O&M HANUMANGARH KARANPUR 2022-09-06 07:00:00 2022-09-06 11:00:00
SIDHI O&M HANUMANGARH KARANPUR 2022-09-06 07:00:00 2022-09-06 11:00:00
WEST O & M REWA BADI HARDI 11 KV RAMPUR 2022-09-05 10:00:00 2022-09-05 15:00:00
Bijawar 33/11 KV GHUWARA S/S 11 KV FEEDER BHELDA DL 2022-09-05 09:30:00 2022-09-05 12:30:00
CITY DN NORTH JABALPUR 33/11kv s/s GOKALPUR Ranjhi bazaar 2022-09-05 09:00:00 2022-09-05 13:00:00
SIDHI O&M CHURHAT BADOKHAR 2022-09-05 07:00:00 2022-09-05 11:00:00
SIDHI O&M CHURHAT BADOKHAR 2022-09-05 07:00:00 2022-09-05 11:00:00
SIDHI O&M BHARATPUR BARHAT RURAL MIX 2022-09-05 07:00:00 2022-09-05 11:00:00
SIDHI O&M HANUMANGARH HANUMANGARH 2022-09-05 07:00:00 2022-09-05 11:00:00
SIDHI O&M HANUMANGARH HANUMANGARH 2022-09-05 07:00:00 2022-09-05 11:00:00
Bijawar 33/11 KV GHUWARA S/S 11 KV RAMTAURIYA FEEDER MIX 2022-09-04 09:00:00 2022-09-04 13:00:00
Bichhiya 33/11 GHUTAS S/s 11 KV ANJANI_SAKWAH 2022-09-04 08:00:00 2022-09-04 14:00:00
Bichhiya 33/11 GHUTAS S/s 11 KV GHUTAS_FEEDER_GHUTAS_SS 2022-09-04 08:00:00 2022-09-04 14:00:00
Bichhiya 33/11 KUDELA S/s 11 KV CHAPARKALA 2022-09-04 08:00:00 2022-09-04 14:00:00
SIDHI O&M CHURHAT BADKHARA 2022-09-04 07:00:00 2022-09-04 11:00:00
SIDHI O&M BAGHWAR THP I 2022-09-04 07:00:00 2022-09-04 11:00:00
Patan SHAHPURA MAALKACHAR NAG 2022-09-04 07:00:00 2022-09-04 12:00:00
Bichhiya 33/11 KUDELA S/s 11 KV MAWAI_KUDELA 2022-09-04 02:00:00 2022-09-04 14:00:00
Katni O&M DHARWARA BHULA DL 2022-09-03 09:30:00 2022-09-03 15:00:00
CITY DN NORTH JABALPUR 33/11kv s/s GOKALPUR Bajrangnagar 2022-09-03 09:00:00 2022-09-03 13:00:00
Patan PATAN MICROWAVE NAG 2022-09-03 07:30:00 2022-09-03 14:00:00
SIDHI O&M BAGHWAR HATHA 2022-09-03 07:00:00 2022-09-03 11:00:00
SIDHI O&M HANUMANGARH CHANDREH DL 2022-09-03 07:00:00 2022-09-03 11:00:00
SIDHI O&M HANUMANGARH CHANDREH DL 2022-09-03 07:00:00 2022-09-03 11:00:00
SIDHI O&M KHADDI RATWAR RURAL-MIXED 2022-09-03 07:00:00 2022-09-03 11:00:00
SIDHI O&M KHADDI RATWAR RURAL-MIXED 2022-09-03 07:00:00 2022-09-03 11:00:00
CITY DN NORTH JABALPUR 33/11kv s/s GOKALPUR Gokalpur 2022-09-02 09:00:00 2022-09-02 13:00:00
Gadarwara SALICHOUKA Maregaon Ag 2022-09-02 09:00:00 2022-09-08 13:15:00
JUNNARDEO DN DAMUA 11 KV Damua 2022-09-01 18:18:00 2022-09-01 18:18:00
Khajuraho 33/11 KV BACHHON PERSANIYA 2022-09-01 10:55:00 2022-09-01 18:00:00
Bichhiya 33/11 BHAMNIBANJAR S/s 11 KV LAFRA 2022-09-01 09:30:00 2022-09-01 12:05:00
JUNNARDEO DN DAMUA 11 KV BHAKRA 2022-09-01 03:00:00 2022-09-01 03:01:00
Bichhiya 33/11 BHAMNIBANJAR S/s 11 KV MUGDHARA 2022-08-31 09:00:00 2022-08-31 12:10:00
Bichhiya 33/11 BHAMNIBANJAR S/s 11 KV MUGDHARA 2022-08-31 09:00:00 2022-08-31 12:05:00
Bichhiya 33/11 SALWAH S/s 11 KV SALWAH 2022-08-26 10:30:00 2022-08-26 14:30:00
Bichhiya 33/11 ANJANIYA S/s 11 KV MADHOPUR 2022-08-18 08:30:00 2022-08-18 16:30:00
SIDHI O&M PATPARA PATPARA 2022-08-12 07:00:00 2022-08-12 12:30:00
BAIHAR DN DAMOH Damoh 2022-08-07 08:24:00 2022-10-07 02:25:00
Bichhiya 33/11 ANJANIYA S/s 11 KV AHMADPUR FEEDER 2022-07-31 08:30:00 2022-07-30 16:30:00
Bichhiya 33/11 ANJANIYA S/s 11 KV KAKAIYA 2022-07-30 08:30:00 2022-07-30 16:30:00
SATNA CITY KOLGAWA CITY NO-1 2022-07-28 07:00:00 2022-07-28 11:00:00
Niwadi (Prithvipur) RANIGUNJ RANIGUNJ DL 2022-07-26 07:05:00 2022-06-26 23:45:00
SATNA CITY TUKRIYATOLA TUKRIYATOLA INDUSTRIAL 2022-07-24 07:00:00 2022-07-24 11:00:00
Chourai BANKANAGANPUR DHAMANIYA DL 2022-07-08 10:00:00 2022-07-08 15:00:00
Nagod JASSO MADHI 2022-07-07 11:57:00 2022-07-07 16:02:00
Jabalpur O&M Pipariya Ghana Old AG 2022-07-07 08:45:00 2022-07-07 12:00:00
MAIHAR DN BHARAULI Ludhouti 2022-07-06 13:30:00 2022-07-06 17:01:00
Chourai BANKANAGANPUR Dhamaniya 2022-07-06 10:00:00 2022-07-06 15:00:00
SIDHI O&M CHURHAT CHURHAT 2022-07-06 07:00:00 2022-07-06 11:00:00
SIDHI O&M CHURHAT BADOKHAR 2022-07-06 07:00:00 2022-07-06 12:00:00
SIDHI O&M RAMPUR BASENDI 2022-07-06 07:00:00 2022-07-06 11:00:00
SIDHI O&M HANUMANGARH KARANPUR 2022-07-06 06:00:00 2022-07-06 12:00:00
SIDHI O&M KOTHIYA MAMDAR 2022-07-03 12:00:00 2022-07-03 12:00:00
SIDHI O&M CHURHAT BADKHARA 2022-07-03 07:00:00 2022-07-03 12:00:00
SIDHI O&M DHANHA KHADDI 2022-07-03 07:00:00 2022-07-03 12:00:00
SIDHI O&M HANUMANGARH HANUMANGARH 2022-07-03 07:00:00 2022-07-03 12:00:00
SIDHI O&M HANUMANGARH HANUMANGARH 2022-07-03 06:00:00 2022-07-03 12:00:00
Chourai BANKANAGANPUR Banka 2022-07-02 10:00:00 2022-07-29 17:00:00
Jabalpur O&M Pipariya Sundarpur (mix) 2022-07-02 09:20:00 2022-07-02 11:20:00
Niwadi (Prithvipur) LIDHORA KHARON DL 2022-06-29 07:15:00 2022-06-29 11:55:00
Mandla O&M 33/11 KV MANDLA S/s 11 KV COLLECTORATE 2022-06-28 10:00:00 2022-06-28 11:00:00
Niwadi (Prithvipur) SATGUWA ESHON DL 2022-06-28 07:45:00 2022-06-28 11:45:00
Niwadi (Prithvipur) LIDHORA BEERAU DL 2022-06-27 07:37:00 2022-06-27 12:10:00
Niwadi (Prithvipur) LIDHORA SATGUWA DL 2022-06-25 07:25:00 2022-06-25 12:05:00
Niwadi (Prithvipur) LIDHORA LIDHORA(T) 2022-06-24 07:15:00 2022-06-24 00:27:00
East Dn. Chhindwara SONAKHAR Ramgardhi 2022-06-24 07:00:00 2022-06-24 11:00:00
SATNA CITY PATERI RAILWAYWATER WORKS 2022-06-24 07:00:00 2022-06-24 11:00:00
Chourai KUNDA Kapurda MIX 2022-06-23 08:00:00 2022-06-23 14:00:00
Chourai KUNDA Kapurda MIX 2022-06-23 08:00:00 2022-06-23 14:00:00
Chourai KUNDA Kapurda MIX 2022-06-23 08:00:00 2022-06-23 14:00:00
Gadarwara BHOURJHIR Bhourjhir DL 2022-06-22 12:00:00 2022-06-22 18:00:00
Chourai KUNDA BahmanWara AG 2022-06-21 08:00:00 2022-06-21 14:00:00
Chourai KUNDA BahmanWara AG 2022-06-21 08:00:00 2022-06-21 08:00:00
East Dn. Chhindwara SONAKHAR 11 KV MARAI 2022-06-21 07:30:00 2022-06-21 11:00:00
Annuppur JAITHARI ITI 2022-06-21 07:00:00 2022-06-21 12:00:00
Annuppur JAITHARI ITI 2022-06-21 07:00:00 2022-06-21 12:00:00
Annuppur VENKATNAGAR JAGIRA 2022-06-21 07:00:00 2022-06-21 12:00:00
Chourai KUNDA THABRI DL 2022-06-19 09:00:00 2022-06-19 15:00:00
Chourai KUNDA THABRI DL 2022-06-19 08:00:00 2022-06-19 14:00:00
Chourai KUNDA Ramgarh irr 2022-06-17 08:00:00 2022-06-17 14:00:00
Chourai KUNDA Ramgarh irr 2022-06-17 08:00:00 2022-06-17 14:00:00
Chourai KUNDA Ramgarh irr 2022-06-17 08:00:00 2022-06-17 14:00:00
Chourai KUNDA Ramgarh irr 2022-06-17 08:00:00 2022-06-17 14:00:00
East Dn. Chhindwara BONAKHERI Bilwa 2022-06-17 07:00:00 2022-06-17 11:00:00
Chourai KUNDA Ramgadh DL 2022-06-16 08:00:00 2022-06-16 14:00:00
Chourai KUNDA Ramgadh DL 2022-06-16 08:00:00 2022-06-16 14:00:00
Jabalpur O&M Bargi Bargi Basti (T) DL 2022-06-15 09:00:00 2022-06-15 11:50:00
Patan KATANGI KHAJRI NAG 2022-06-15 08:05:00 2022-06-15 14:05:00
Chourai KUNDA Kunda(T) MIX 2022-06-15 08:00:00 2022-06-15 14:00:00
Patan NANHWARA KHARI 2022-06-15 07:00:00 2022-06-15 12:00:00
Patan KATRA-BELKHEDA 11 KV KANTI (AG)-II 2022-06-15 07:00:00 2022-06-15 12:12:00
UMARIYA DN GHULGHULI GHULGHULI 2022-06-15 06:00:00 2022-06-15 12:00:00
Balaghat RAJEGAON GHOTI AG 2022-06-14 08:20:00 2022-06-14 13:20:00
Chourai KUNDA Ramgadh DL 2022-06-14 08:00:00 2022-06-14 14:00:00
Chourai KUNDA Kunda(T) MIX 2022-06-14 08:00:00 2022-06-14 14:00:00
Chourai KUNDA Kunda(T) MIX 2022-06-14 08:00:00 2022-06-14 14:00:00
Patan PATAN KATRA AG 2022-06-14 08:00:00 2022-06-12 12:00:00
Patan NANHWARA GWARI AG 2022-06-14 08:00:00 2022-06-15 00:38:00
SATNA CITY KOLGAWA CITY NO-1 2022-06-14 08:00:00 2022-06-14 11:00:00
Balaghat AWA 11 KV BINJALGAON 2022-06-14 07:31:00 2022-06-14 14:00:00
Jabalpur O&M Bargi Manegao DL 2022-06-14 05:59:00 2022-06-14 15:00:00
Patan NANHWARA UDNA DL 2022-06-13 08:30:00 2022-06-13 13:30:00
Balaghat RAJEGAON GHOTI DL 2022-06-13 08:20:00 2022-06-13 13:20:00
Patan NANHWARA UDNA AG 2022-06-13 08:00:00 2022-06-13 12:35:00
Balaghat BHANEGAON 11 KV TEMNI DL 2022-06-13 07:31:00 2022-06-13 14:00:00
JUNNARDEO DN TAMIYA 11 KV LINGA 2022-06-13 07:00:00 2022-06-13 18:00:00
SATNA CITY TUKRIYATOLA TUKRIYATOLA 2022-06-13 07:00:00 2022-06-13 11:00:00
Patan PATAN KATRA AG 2022-06-12 08:40:00 2022-06-12 11:00:00
Chourai KUNDA Ramgadh DL 2022-06-12 08:00:00 2022-06-12 14:00:00
Chourai KUNDA Ramgadh DL 2022-06-12 08:00:00 2022-06-12 14:00:00
Chourai KUNDA Ramgadh DL 2022-06-12 08:00:00 2022-06-12 14:00:00
Patan PATAN BANWAR NAG 2022-06-12 08:00:00 2022-06-13 02:00:00
Patan PATAN PATAN 2022-06-12 08:00:00 2022-06-13 14:00:00
Balaghat AWA 11 KV AWA 2022-06-12 07:31:00 2022-06-12 14:00:00
Patan PATAN MICROWAVE AG 2022-06-12 07:00:00 2022-06-12 12:20:00
Jabalpur O&M Tilsani IMLAI 2022-06-12 07:00:00 2022-06-12 12:00:00
Jabalpur O&M CHARGWA SIDHHPURI AG 2022-06-12 07:00:00 2022-06-12 12:00:00
Patan PATAN KATRA NAG 2022-06-11 09:00:00 2022-06-11 14:00:00
Patan PATAN MICROWAVE NAG 2022-06-11 08:00:00 2022-06-11 14:00:00
Patan PATAN KATRA NAG 2022-06-11 08:00:00 2022-06-11 13:00:00
Patan PATAN MICROWAVE NAG 2022-06-11 08:00:00 2022-06-11 14:00:00
East Dn. Chhindwara SONAKHAR Ramgardhi 2022-06-11 07:30:00 2022-06-11 12:00:00
Jabalpur O&M BARELA BARELA TOWN 2022-06-11 07:30:00 2022-06-11 13:00:00
Jabalpur O&M CHARGWA CHARGWA DL 2022-06-11 07:00:00 2022-06-11 12:00:00
UMARIYA DN KARKELI RAIPUR 2022-06-11 06:01:00 2022-06-11 12:00:00
Jabalpur O&M Bargi Bargi Nagar AG 2022-06-11 06:00:00 2022-06-11 11:00:00
Patan NANHWARA GWARI KHERI NAG 2022-06-10 20:00:00 2022-06-13 14:35:00
SATNA CITY BARDADEEH PAURANIK TOLA 2022-06-10 08:00:00 2022-06-10 11:00:00
Balaghat BHANEGAON BOLEGAON DLF 2022-06-10 07:30:00 2022-06-10 13:30:00
Waidhan City NJV Matwa -2 2022-06-10 07:00:00 2022-06-10 10:00:00
Jabalpur O&M Kundam Kundam Town 2022-06-10 07:00:00 2022-06-10 11:35:00
JUNNARDEO DN TAMIYA DHUSAWANI MIX 2022-06-10 07:00:00 2022-06-10 18:00:00
UMARIYA DN KARKELI PATHARI 2022-06-10 06:00:00 2022-06-10 12:00:00
Chourai SAMASWARA Mudiya-Kheda Irr 2022-06-09 08:40:00 2022-06-09 12:00:00
Chourai KUNDA Kapurda MIX 2022-06-09 08:30:00 2022-06-09 12:00:00
Chourai BINJHAWADA Binjhawara 2022-06-09 08:12:00 2022-06-09 12:12:00
Chourai SAMASWARA Mudiyakheda DL 2022-06-09 08:05:00 2022-06-09 12:00:00
Balaghat GARRA DHAPERA 2022-06-09 08:00:00 2022-06-06 13:00:00
Jabalpur O&M Tilsani IMLAI 2022-06-09 07:00:00 2022-06-09 12:00:00
SATNA CITY TUKRIYATOLA DEOLOURA 2022-06-09 07:00:00 2022-06-09 11:00:00
SATNA CITY TUKRIYATOLA DEOLOURA 2022-06-09 07:00:00 2022-06-09 11:00:00
Balaghat BHANEGAON BOLEGAON DLF 2022-06-08 07:30:00 2022-06-08 14:20:00
Waidhan City KACHANI Nawanagar 2022-06-08 07:00:00 2022-06-08 11:00:00
Waidhan City NJV Sharaswah 2022-06-07 07:00:00 2022-06-07 10:00:00
Jabalpur O&M Baghraji SUNAWAL DL 2022-06-07 06:00:00 2022-06-07 12:00:00
Bijawar 33/11 KV GHUWARA S/S 11 KV FEEDER BHELDA DL 2022-06-06 16:00:00 2022-06-06 18:30:00
Bijawar 33/11 KV GHUWARA S/S 11 KV FEEDER NEW SURKHI DL 2022-06-06 16:00:00 2022-06-06 18:30:00
Sausar BOREGAON NARMADA khairy 2022-06-06 08:15:00 2022-06-06 01:30:00
Chourai CHAND Harnakhedi DLF 2022-06-06 07:10:00 2022-06-06 12:10:00
Chourai CHAND Chand T. 2022-06-06 07:01:00 2022-06-06 12:20:00
LAKHNADON DN KEDARPUR 11 KV Kedarpur MIX 2022-06-06 07:00:00 2022-06-06 11:00:00
BAIHAR DN PARASWADA Chandna 2022-06-06 07:00:00 2022-06-06 14:00:00
East Dn. Chhindwara SONAKHAR Stown-3 (Kabadiya) 2022-06-06 07:00:00 2022-06-06 10:00:00
JUNNARDEO DN TAMIYA DFO w/w Motel Aminity 2022-06-06 07:00:00 2022-06-05 11:00:00
JUNNARDEO DN TAMIYA Bijori (ii) MIX 2022-06-06 07:00:00 2022-06-06 16:00:00
Chourai KHAMRA Khamra DLF 2022-06-05 21:49:00 2022-06-05 14:49:00
Chourai KHAMARPANI Sagar MIX 2022-06-05 09:30:00 2022-05-11 13:30:00
Chourai KHAMRA Pathari DLF 2022-06-05 09:00:00 2022-06-05 13:30:00
Chourai KHAMARPANI Pilkapar Mix 2022-06-05 09:00:00 2022-06-05 14:00:00
UMARIYA DN KARKELI PINOURA 2022-06-05 08:00:00 2022-06-05 12:00:00
BAIHAR DN PARASWADA Paraswada (T) 2022-06-05 07:00:00 2022-06-05 14:00:00
SIDHI O&M DHANHA KHADDI 2022-06-05 07:00:00 2022-06-05 11:00:00
SIDHI O&M DHANHA KHADDI 2022-06-05 07:00:00 2022-06-05 11:00:00
Sagar O&M NARIAOLI 11 KV Nagna(DL) 2022-06-05 06:15:00 2022-06-05 09:15:00
Waidhan City WAIDHAN Housing Board 2022-06-05 06:00:00 2022-06-05 11:00:00
Waidhan City KACHANI Khutar- Singrauliya 2022-06-05 06:00:00 2022-06-06 10:30:00
Waidhan City NJV Sharaswah 2022-06-05 06:00:00 2022-06-06 10:30:00
Waidhan City KACHANI Nawanagar 2022-06-05 06:00:00 2022-06-06 10:30:00
Waidhan City NJV Matwa -2 2022-06-05 06:00:00 2022-06-06 10:30:00
Jabalpur O&M Kundam Kundam Town 2022-06-04 21:05:00 2022-06-04 13:53:00
Bijawar 33/11 KV GHUWARA S/S 11 KV FEEDER BACHHARAONI MIX 2022-06-04 16:00:00 2022-06-04 18:30:00
Sausar LODHIKHEDA Paradsinga DL 2022-06-04 09:30:00 2022-06-04 02:00:00
East Dn. Chhindwara SONAKHAR Ramdevbaba 2022-06-04 07:00:00 2022-06-04 12:00:00
Narsinghpur 132kv Jhirna Town-8 2022-06-04 07:00:00 2022-06-04 12:00:00
Chourai CHAND KAUKHEDA DL 2022-06-04 07:00:00 2022-06-04 12:10:00
Chourai Jakhawadi Gulsi Mixed 2022-06-04 06:00:00 2022-06-04 12:00:00
Bijawar 33/11 KV GHUWARA S/S 11 KV FEEDER GHUWARA TOWN MIX 2022-06-03 16:40:00 2022-06-03 18:40:00
Pandhurna LINGA Umri Irr 2022-06-03 14:05:00 2022-06-06 17:05:00
Sausar BOREGAON ParadsinghA Rural 2022-06-03 08:35:00 2022-06-03 12:53:00
SATNA CITY PATERI BAGAHA 2022-06-03 08:00:00 2022-06-03 11:00:00
SIDHI O&M HANUMANGARH KARANPUR 2022-06-03 07:00:00 2022-06-03 11:30:00
SIDHI O&M HANUMANGARH CHANDREH DL 2022-06-03 07:00:00 2022-06-03 07:00:00
SIDHI O&M HANUMANGARH HANUMANGARH 2022-06-03 07:00:00 2022-06-03 11:30:00
SIDHI O&M HANUMANGARH CHANDREH DL 2022-06-03 07:00:00 2022-06-03 11:30:00
East Dn. Chhindwara SONAKHAR Sonakhar 2022-06-03 07:00:00 2022-06-03 12:00:00
Chourai TITRAI Meghdoun 2022-06-03 07:00:00 2022-06-03 12:10:00
East Dn. Chhindwara BONAKHERI Umariyaisra ag 2022-06-03 07:00:00 2022-06-03 11:00:00
Chourai BICHUA Bichhua Twon (P&T ) 2022-06-03 06:00:00 2022-06-03 12:00:00
Bijawar 33/11 KV GHUWARA S/S 11 KV FEEDER GHUWARA TOWN MIX 2022-06-02 21:00:00 2022-06-02 22:50:00
JUNNARDEO DN JHIRPA 11KV SAWARWANI 2022-06-02 11:15:00 2022-06-02 15:23:00
Waraseoni DONGARMALI DONGARMALI 2022-06-02 10:20:00 2022-06-02 11:45:00
SATNA CITY BAGHA BAGHA 2022-06-02 08:00:00 2022-07-02 11:00:00
Pandhurna LINGA Rajorakala DL 2022-06-02 07:12:00 2022-06-02 10:12:00
Chourai CHAND Parasgaon DLF 2022-06-02 07:10:00 2022-06-02 12:30:00
SIDHI O&M HANUMANGARH KARANPUR 2022-06-02 07:00:00 2022-06-02 11:30:00
Chourai DILAWAR-MOHGAON Satoti DL 2022-06-02 07:00:00 2022-06-02 12:10:00
Chourai UMRADH Tower Plastic Factory 2022-06-02 07:00:00 2022-06-02 09:00:00
East Dn. Chhindwara SONAKHAR Ramgardhi IRR 2022-06-02 07:00:00 2022-06-02 11:00:00
Jabalpur O&M Baghraji BAGHRAJI DL 2022-06-02 06:00:00 2022-06-02 10:00:00
Bijawar 33/11 KV GHUWARA S/S 11 KV FEEDER GHUWARA TOWN MIX 2022-06-01 21:00:00 2022-06-01 23:10:00
Jabalpur O&M Kundam Imlai 2022-06-01 08:00:00 2022-06-01 11:00:00
Katni O&M DASHARMAN DASHRAMAN 2022-06-01 08:00:00 2022-06-01 14:00:00
Katni O&M SILONDI SILONDI 2022-06-01 07:00:00 2022-06-01 17:00:00
Katni O&M SILONDI PALI AG 2022-06-01 07:00:00 2022-06-01 13:00:00
East Dn. Chhindwara BONAKHERI UMARIYA DL 2022-06-01 07:00:00 2022-06-01 11:00:00
Patan PATAN PATAN 2022-05-31 09:00:00 2022-05-31 04:00:00
Bijawar 33/11 KV GHUWARA S/S 11 KV FEEDER BHELDA AG 2022-05-31 08:30:00 2022-05-31 10:30:00
Katni O&M SILONDI Naigai ag 2022-05-31 07:00:00 2022-05-31 13:00:00
Katni O&M DASHARMAN DASHRAMAN 2022-05-31 07:00:00 2022-05-31 01:00:00
Jabalpur O&M PADWAR BAIRAGI DL 2022-05-31 06:00:00 2022-05-31 12:20:00
Chourai BICHUA Jamta MIX 2022-05-31 06:00:00 2022-05-31 12:00:00
Katni O&M DASHARMAN Gopalpur 2022-05-30 09:00:00 2022-05-30 01:00:00
Jabalpur O&M PADWAR DHANPURI AG 2022-05-30 06:15:00 2022-05-30 12:22:00
SATNA CITY KOLGAWA BABUPUR 2022-05-28 08:00:00 2022-05-28 11:00:00
JUNNARDEO DN Karan Pipariya 11 KV Itava 2022-05-28 08:00:00 2022-05-28 15:00:00
Mandla O&M 33/11 MAHARAJPUR S/s 11 KV KHURSIPAR 2022-05-28 06:00:00 2022-06-02 12:00:00
Chourai BICHUA Ulhawadi DLF 2022-05-28 06:00:00 2022-05-28 12:00:00
Patan SHAHPURA BHAMKI DL 2022-05-27 10:00:00 2022-04-27 16:00:00
Patan KATRA-BELKHEDA KANTI NAG 2022-05-27 10:00:00 2022-05-27 15:00:00
Patan BHUWARA BHUNWARA DL 2022-05-27 08:38:00 2022-05-27 15:39:00
SATNA CITY POWER HOUSE KHERMAI 2022-05-27 08:00:00 2022-06-27 11:00:00
East Dn. Chhindwara SONAKHAR Sonakhar 2022-05-27 07:50:00 2022-05-27 12:28:00
Mandla O&M 33/11 MANERI S/s 11 KV INDUSTRIAL_MANERI_SS 2022-05-27 06:30:00 2022-05-27 12:00:00
Patan SURAI SURAI NAG 2022-05-26 09:32:00 2022-05-26 16:33:00
Patan SHAHPURA NATWARA AG 2022-05-26 09:00:00 2022-05-26 16:00:00
SATNA CITY POWER HOUSE PUSHKARNI PARK 2022-05-26 08:00:00 2022-06-26 11:00:00
Patan SHAHPURA SHAHPURA T 2022-05-26 07:50:00 2022-05-27 15:50:00
Mandla O&M 33/11 MANERI S/s 11 KV INDUSTRIAL_MANERI_SS 2022-05-26 06:30:00 2022-05-26 12:00:00
Narsinghpur Jhirna Supla-Dl 2022-05-25 07:01:00 2022-05-25 10:01:00
East Dn. Chhindwara SONAKHAR Sonakhar 2022-05-25 07:00:00 2022-05-25 12:00:00
Jabalpur O&M Navodaya(MPESB) Navodaya School 2022-05-25 06:00:00 2022-05-25 00:00:00
Katni O&M SILONDI PALI AG 2022-05-24 08:05:00 2022-05-24 14:24:00
Katni O&M DHARWARA DHARWARA DL 2022-05-24 08:00:00 2022-05-24 14:00:00
Chourai BICHUA ULHAWADI AG 2022-05-24 06:00:00 2022-05-24 12:00:00
BANDA DIVISION CHHAPRI CHHAPRI(SAHAWAN) DL 2022-05-24 06:00:00 2022-05-24 11:45:00
Katni O&M SILONDI PALI AG 2022-05-23 08:11:00 2022-05-23 14:11:00
Jabalpur O&M Bargi Manegao AG 2022-05-23 06:00:00 2022-05-23 00:00:00
Jabalpur O&M Sukri KaladehiAG 2022-05-23 06:00:00 2022-05-24 00:00:00
Khajuraho KURRAHA UJRA AG 2022-05-23 06:00:00 2022-05-23 13:00:00
Chourai BICHUA Bichua R 2022-05-23 06:00:00 2022-05-23 12:00:00
Patan NONI NONI 2022-05-22 09:01:00 2022-05-22 16:15:00
Katni O&M BAHORIBAND BAKAL DLF 2022-05-22 08:00:00 2022-04-22 04:00:00
Jabalpur O&M PADARIYA 11 KV Industrial 2022-05-22 07:00:00 2022-05-22 10:00:00
Khurai MOTHI SEMRAHAT AG 2022-05-22 07:00:00 2022-05-22 14:00:00
SIDHI O&M SIDHI CITY II 2022-05-22 06:00:00 2022-05-22 11:00:00
Patan SHAHPURA NATWARA NAG 2022-05-21 08:21:00 2022-05-21 15:21:00
Gadarwara Sihora Dadhiya ag 2022-05-21 07:00:00 2022-05-21 11:30:00
SIDHI O&M CAMPING HOUSE HOUSING BOARD 2022-05-21 06:30:00 2022-05-21 11:30:00
SIDHI O&M CAMPING HOUSE HOUSING BOARD 2022-05-21 06:30:00 2022-05-21 11:30:00
Jabalpur O&M Sukri Rajeev Gandhi DL 2022-05-21 06:00:00 2022-05-21 00:00:00
Jabalpur O&M Sukri Rajeev Gandhi DL 2022-05-21 06:00:00 2022-05-21 00:00:00
SIDHI O&M CAMPING HOUSE COLLEGE 2022-05-20 18:00:00 2022-05-20 07:00:00
Katni O&M SILONDI NAIGAI 2022-05-20 08:10:00 2022-05-20 14:30:00
SATNA CITY KOLGAWA EMERGENCY 2022-05-20 08:00:00 2022-05-20 11:00:00
Jabalpur O&M Bargi Manegao DL 2022-05-20 06:00:00 2022-05-20 00:00:00
Pandhurna BADCHICHOLI Badchicholi MIX 2022-05-19 16:00:00 2022-05-19 19:00:00
SIDHI O&M CAMPING HOUSE 11 KV GOPALDAS 2022-05-19 06:00:00 2022-05-19 11:00:00
SIDHI O&M SIDHI PHOOLMATI 2022-05-19 06:00:00 2022-05-19 11:00:00
Khajuraho 33/11 S/S GADIMALHERA URADMAU DL 2022-05-19 06:00:00 2022-05-19 12:00:00
Katni O&M DASHARMAN KANHAI DEORI 2022-05-18 08:05:00 2022-05-18 14:20:00
SATNA CITY KOLGAWA CITY NO-2 2022-05-18 08:00:00 2022-05-18 11:00:00
Jabalpur O&M Bargi Bargi Nagar DL 2022-05-18 06:00:00 2022-05-18 00:00:00
SIDHI O&M SIDHI CITY I 2022-05-18 06:00:00 2022-05-18 11:00:00
SIDHI O&M SIDHI CITY I 2022-05-18 06:00:00 2022-05-18 11:00:00
Khurai MOTHI MOTHI AG 2022-05-18 06:00:00 2022-05-18 14:00:00
Khajuraho 33/11 S/S GADIMALHERA NUNA AGRI 2022-05-17 06:00:00 2022-05-17 12:00:00
Khajuraho 33/11 S/S GADIMALHERA SIMARDHA AG 2022-05-17 06:00:00 2022-05-17 12:00:00
Waidhan O&M DEOSAR DEOSAR 2022-05-16 07:54:00 2022-05-16 12:35:00
SIDHI O&M SIDHI KHURD SIDHI KHURD 2022-05-16 06:28:00 2022-05-16 11:00:00
SIDHI O&M SIDHI KHURD SIDHI KHURD 2022-05-16 06:28:00 2022-05-16 11:00:00
SIDHI O&M SIDHI CITY II 2022-05-16 06:00:00 2022-05-16 11:00:00
Khajuraho 33/11 S/S GADIMALHERA NUNA DLF 2022-05-16 06:00:00 2022-05-16 12:00:00
Katni O&M DHARWARA BHULA AG 2022-05-15 08:00:00 2022-05-15 14:00:00
Katni O&M DHARWARA BHULA DL 2022-05-15 08:00:00 2022-05-15 14:00:00
JUNNARDEO DN TAMIYA Tamiya (T) 2022-05-15 07:30:00 2022-05-15 15:30:00
Rewa City MARTAND SCHOOL MAHARAJA HOTEL 2022-05-15 07:00:00 2022-05-15 11:00:00
Khurai MOTHI MOTHI AG 2022-05-15 07:00:00 2022-06-19 14:00:00
SIDHI O&M SIDHI CITY II 2022-05-15 06:00:00 2022-05-15 11:00:00
SATNA CITY TRANSPORT NAGAR TRANSPORT NAGAR 2022-05-14 07:36:00 2022-05-18 11:29:00
Rewa City MARTAND SCHOOL COLEGE CHOURAHA 2022-05-14 07:00:00 2022-05-14 11:00:00
BAIHAR DN MOHGAON Birsa 2022-05-14 06:04:00 2022-05-14 11:55:00
Rewa City ENG.COLLEGE BODABAG 2022-05-13 07:00:00 2022-05-13 11:00:00
Chourai PINDRAIKALA Banka MIX 2022-05-13 06:05:00 2022-05-13 11:30:00
Jabalpur O&M Mankhedi(BARGI NAGAR) Bargi Nagar (Colony) 2022-05-13 06:01:00 2022-05-13 00:00:00
Katni O&M DASHARMAN Gopalpur 2022-05-12 08:28:00 2022-05-12 14:21:00
SATNA CITY KOLGAWA BHARUT NAGAR 2022-05-12 08:00:00 2022-05-12 11:00:00
Waidhan O&M SAMOOD BHUIMAD 2022-05-12 07:00:00 2022-05-12 00:00:00
Khajuraho 33/11 S/S DUMRA BARA 2022-05-12 06:00:00 2022-05-12 12:00:00
Chourai Jakhawadi Nishan DL 2022-05-12 06:00:00 2022-05-12 12:00:00
Jabalpur O&M Pipariya Ghana Old AG 2022-05-11 08:00:00 2022-06-03 09:00:00
Jabalpur O&M Mankhedi(BARGI NAGAR) 40 Quarter 2022-05-11 06:48:00 2022-06-11 06:00:00
Khajuraho 33/11 S/S KISHANPURA MANIYA 2022-05-11 06:15:00 2022-05-11 12:15:00
Mandla O&M 33/11 KHAIRI S/s 11 KV KATRA 2022-05-10 09:00:00 2022-05-10 11:01:00
Katni O&M SILONDI Atarsua DL 2022-05-10 08:11:00 2022-05-10 14:12:00
Chourai SAGAR Guntara DLF 2022-05-10 07:09:00 2022-05-10 14:00:00
Chourai SAGAR Guntara DLF 2022-05-10 07:09:00 2022-05-10 14:00:00
Khajuraho GOMAKALA GOMAKALA DL 2022-05-10 06:17:00 2022-05-10 12:15:00
Khajuraho 33/11 S/S GADIMALHERA KURRAHA DLF 2022-05-10 06:00:00 2022-05-10 12:00:00
Chourai Jakhawadi Nishan AG 2022-05-10 06:00:00 2022-05-10 12:00:00
Jabalpur O&M Pipariya Amjhar(mix HPL) 2022-05-09 10:00:00 2022-05-09 13:00:00
Katni O&M BAKAL SIHUDI DLF 2022-05-09 08:30:00 2022-05-09 17:30:00
Katni O&M DHARWARA DHARWARA DL 2022-05-09 08:00:00 2022-05-09 14:00:00
Katni O&M DHARWARA DHARWARA AG 2022-05-09 08:00:00 2022-05-13 14:00:00
Khajuraho 33/11 S/S VIKRAMPUR VIKRAMPUR DLF 2022-05-09 06:19:00 2022-05-09 12:20:00
Khajuraho 33/11 S/S GADIMALHERA KURRAHA AGRI 2022-05-09 06:00:00 2022-05-09 12:00:00
Chourai PINDRAIKALA SONAKHAR IRR 2022-05-09 00:00:00 2022-05-09 18:00:00
SATNA CITY BARDADEEH BAMURHA 2022-05-08 20:00:00 2022-05-08 11:00:00
Chourai KHAMRA Khamra DLF 2022-05-08 10:28:00 2022-05-08 14:29:00
Chourai KHAMRA Khamra DLF 2022-05-08 10:28:00 2022-05-08 14:29:00
Katni O&M BAKAL MASANDA 2022-05-08 08:00:00 2022-05-08 17:00:00
SATNA CITY BARDADEEH RAILWAY PHATAK 2022-05-08 08:00:00 2022-05-08 11:00:00
Khurai PALI CHANDPUR 2022-05-08 06:00:00 2022-05-08 14:00:00
Jabalpur O&M Pipariya Sundarpur (mix) 2022-05-07 14:30:00 2022-05-07 15:30:00
Jabalpur O&M UMARIYA DUNGARIYA 11 KV INDUSTRIAL NO.-7 2022-05-07 10:00:00 2022-05-07 14:00:00
Katni O&M SILONDI ATARSUA 2022-05-07 08:44:00 2022-05-07 14:20:00
Katni O&M SLEEMNABAD PADWAR-AG 2022-05-07 08:00:00 2022-05-07 14:00:00
Bichhiya 33/11 BHAMNIBANJAR S/s 11 KV LAFRA 2022-05-07 07:15:00 2022-05-07 12:30:00
Khajuraho 33/11 S/S KARRI KARRI DL 2022-05-07 06:00:00 2022-05-07 12:00:00
Chourai KHAMARPANI Sagar MIX 2022-05-07 06:00:00 2022-05-07 12:00:00
Chourai KHAMARPANI Sagar MIX 2022-05-07 06:00:00 2022-05-07 12:00:00
Sagar O&M ISHARWARA 11 KV Ishurwara(MIX) 2022-05-07 06:00:00 2022-05-07 14:00:00
Chourai UMRADH Khapa Irr 2022-05-07 00:00:00 2022-05-07 17:05:00
Katni O&M BAKAL KHAMARIYA 2022-05-06 08:00:00 2022-05-06 17:00:00
SATNA O&M SAJJANPUR GUDUHURU 2022-05-06 07:00:00 2022-05-07 12:30:00
Jabalpur O&M PADWAR 11 KV PARTALA DL 2022-05-06 06:20:00 2022-05-06 12:30:00
Khajuraho 33/11 S/S KISHANPURA LALPUR 2022-05-06 06:00:00 2022-05-06 12:00:00
Khajuraho 33/11 S/S KARRI KARRI AG 2022-05-06 06:00:00 2022-05-06 12:00:00
Chourai PINDRAIKALA Kuhiya ag 2022-05-05 12:05:00 2022-05-05 17:30:00
Katni O&M BAKAL KUDA 2022-05-05 08:00:00 2022-05-05 17:00:00
Katni O&M BAKAL SIHUDI 2022-05-05 08:00:00 2022-05-05 17:00:00
Khajuraho 33/11 S/S VIKRAMPUR BHUSHKA DL 2022-05-05 07:00:00 2022-05-05 12:00:00
Khajuraho 33/11 S/S GADIMALHERA GORARI 2022-05-05 06:00:00 2022-05-05 12:00:00
Khajuraho 33/11 S/S BASARI KUTIYA 2022-05-05 06:00:00 2022-05-05 12:00:00
Gadarwara Sihora Dadhiya ag 2022-05-04 07:00:00 2022-05-04 11:00:00
Jabalpur O&M BARELA Bamahni AG 2022-05-04 06:00:00 2022-05-04 12:00:00
Khajuraho 33/11 S/S GADIMALHERA GADIMALAHARA T 2022-05-04 06:00:00 2022-05-04 12:00:00
Khajuraho 33/11 S/S BASARI KARRI AG 2022-05-04 06:00:00 2022-05-04 12:00:00
Chourai DHANEGAON Palashpani DLF 2022-05-04 06:00:00 2022-05-04 12:00:00
Chourai DHANEGAON Palashpani DLF 2022-05-04 06:00:00 2022-05-04 12:00:00
Chourai UMRADH Bhaji Pani AG 2022-05-04 00:00:00 2022-05-04 18:00:00
Jabalpur O&M Pipariya Ghana New DL 2022-05-03 10:00:00 2022-05-03 11:00:00
Katni O&M BAKAL BAKAL 2022-05-03 08:00:00 2022-06-01 17:00:00
Katni O&M BAKAL BAKAL 2022-05-03 08:00:00 2022-06-01 17:00:00
Katni O&M SLEEMNABAD Bhandi AG 2022-05-03 08:00:00 2022-05-03 14:00:00
Khajuraho 33/11 S/S BASARI BRIJPURA MIX 2022-05-03 06:00:00 2022-05-03 12:00:00
Chourai KHAMRA Pathari DLF 2022-05-03 06:00:00 2022-05-03 12:00:00
Khajuraho 33/11 S/S BASARI BASARI MIX 2022-05-02 06:00:00 2022-05-02 12:00:00
Niwadi (Prithvipur) LIDHORA BEERAU DL 2022-05-01 08:00:00 2022-05-01 12:06:00
Niwadi (Prithvipur) LIDHORA BEERAU DL 2022-05-01 08:00:00 2022-05-01 12:06:00
East Dn. Chhindwara UMRADH Jaitpur 2022-05-01 07:30:00 2022-06-05 12:00:00
East Dn. Chhindwara UMRADH Jaitpur 2022-05-01 07:30:00 2022-06-06 00:00:00
JUNNARDEO DN JHIRPA ZHIRPA 2022-05-01 07:00:00 2022-05-01 14:28:00
Khurai BANDRI MAIHAR AG 2022-05-01 06:00:00 2022-05-01 12:00:00
Khurai PALI PALI 2022-05-01 06:00:00 2022-05-01 14:00:00
Katni O&M BAHORIBAND Kuwa ag 2022-04-30 20:05:00 2022-04-30 14:09:00
Jabalpur O&M UMARIYA DUNGARIYA 6 NO- FEEDER INDISTRIAL 2022-04-30 10:00:00 2022-06-03 14:00:00
Bichhiya 33/11 INDRI S/s 11 KV INDRI 2022-04-30 07:04:00 2022-04-30 12:09:00
SATNA CITY PREM NAGAR PREMNAGAR SOUTH 2022-04-30 07:00:00 2022-04-30 11:00:00
Bichhiya 33/11 KHATIYA S/s 11 KV RAILWAY 2022-04-29 08:30:00 2022-04-29 11:30:00
Katni O&M KAUDIYA KAUDIYA DL 2022-04-29 08:30:00 2022-06-06 03:30:00
Katni O&M BAHORIBAND KUWAN 2022-04-29 08:02:00 2022-04-29 14:18:00
Mandla O&M 33/11 KV PHOOLSAGAR S/s 11 KV NEW GWARI 2022-04-29 08:00:00 2022-04-29 12:00:00
Bichhiya 33/11 INDRI S/s 11 KV INDRI 2022-04-29 07:40:00 2022-04-29 13:09:00
Annuppur JAITHARI ITI 2022-04-29 07:00:00 2022-04-29 23:59:00
Seoni KEOLARI KEOLARI 2022-04-28 09:00:00 2022-04-28 12:00:00
Bichhiya 33/11 KHATIYA S/s 11 KV MOCHA 2022-04-28 08:05:00 2022-04-28 12:20:00
Katni O&M BACHAIYA Soma AG 2022-04-28 08:05:00 2022-04-28 14:10:00
Katni O&M SLEEMNABAD BHEDA-AG 2022-04-28 08:00:00 2022-04-28 14:00:00
Bichhiya 33/11 BHAMNIBANJAR S/s 11 KV MUGDHARA 2022-04-28 07:00:00 2022-01-28 12:15:00
SATNA CITY PREM NAGAR COLLECTRATE 2022-04-28 07:00:00 2022-04-28 10:00:00
Katni O&M BAHORIBAND KUWAN 2022-04-27 08:03:00 2022-04-27 14:10:00
Bichhiya 33/11 INDRI S/s 11 KV TATRI 2022-04-27 07:14:00 2022-04-27 12:05:00
Annuppur VENKATNAGAR JAGIRA 2022-04-27 07:00:00 2022-06-27 12:01:00
Bichhiya 33/11 KHATIYA S/s 11 KV KHATIYA 2022-04-26 08:15:00 2022-04-26 12:20:00
Katni O&M BACHAIYA Talad DLF 2022-04-26 08:05:00 2022-04-26 14:10:00
Katni O&M BAHORIBAND KUWAN 2022-04-26 08:04:00 2022-04-26 14:10:00
Katni O&M KAUDIYA KAUDIYA AG 2022-04-26 08:00:00 2022-04-26 05:30:00
Mandla O&M 33/11 INDRI S/s 11 KV BABATOLA_INDRI_SS 2022-04-26 07:30:00 2022-03-26 11:30:00
Bichhiya 33/11 BHAMNIBANJAR S/s 11 KV MUGDHARA 2022-04-26 07:00:00 2022-04-26 12:25:00
Khurai BANDRI MAIHAR DL 2022-04-26 06:00:00 2022-04-26 12:00:00
Mandla O&M 33/11 KOURGAON S/s 11 KV PADMI 2022-04-26 06:00:00 2022-04-26 10:00:00
Bichhiya 33/11 KHATIYA S/s 11 KV KANHA 2022-04-25 08:36:00 2022-04-25 12:29:00
Bichhiya 33/11 KHATIYA S/s 11 KV KANHA 2022-04-25 08:10:00 2022-04-25 12:10:00
Katni O&M SLEEMNABAD PADWAR 2022-04-25 08:00:00 2022-06-25 14:00:00
Katni O&M TEORI Teori AG 2022-04-25 08:00:00 2022-04-25 08:00:00
Mandla O&M 33/11 INDRI S/s 11 KV BABATOLA_INDRI_SS 2022-04-25 07:00:00 2022-04-25 12:16:00
Jabalpur O&M UMARIYA DUNGARIYA 5 NO- FEEDER 2022-04-24 10:00:00 2022-04-24 14:00:00
Katni O&M KAUDIYA CHARGAWA DL 2022-04-24 09:12:00 2022-04-24 02:13:00
Katni O&M KAUDIYA CHARGAWA DL 2022-04-24 08:07:00 2022-04-24 05:07:00
Niwadi (Prithvipur) LIDHORA LIDHORA(T) 2022-04-24 08:04:00 2022-05-09 13:37:00
Katni O&M BACHAIYA Bachaiya 2022-04-24 08:02:00 2022-04-24 14:24:00
Katni O&M BACHAIYA Talad Ag 2022-04-24 08:02:00 2022-04-24 14:05:00
Katni O&M BAHORIBAND Kuwa ag 2022-04-24 08:01:00 2022-04-24 14:10:00
SIHORA DIVISION KHITOLA COLLEGE THQ 2022-04-24 06:00:00 2022-04-24 11:00:00
Khurai BANDRI BANDRI TOWN 2022-04-24 06:00:00 2022-04-24 12:00:00
Jabalpur O&M UMARIYA DUNGARIYA 5 NO- FEEDER 2022-04-23 10:00:00 2022-04-23 01:00:00
Waidhan O&M BARGAWAN MAJHIGAWAN 2022-04-23 08:38:00 2022-04-23 12:38:00
Bichhiya 33/11 KHATIYA S/s 11 KV MOCHA 2022-04-23 08:31:00 2022-04-23 12:17:00
Bichhiya 33/11 INDRI S/s 11 KV TATRI 2022-04-23 08:00:00 2022-04-23 12:03:00
Rewa City HOUSING BOARD PADRA NIPANIYA 2022-04-23 07:00:00 2022-04-23 11:00:00
Rewa City HOUSING BOARD PADRA TOWN NO 2 2022-04-23 07:00:00 2022-04-23 11:00:00
SIHORA DIVISION KHITOLA FILTER PLANT 2022-04-23 06:00:00 2022-04-23 11:00:00
CHHATARPUR DIVISION 33/11 KV GARROLI S/S 11 KV SUNATI DL FEEDER 2022-04-22 09:00:00 2022-04-22 12:30:00
Bichhiya 33/11 KHATIYA S/s 11 KV KHATIYA 2022-04-22 08:40:00 2022-04-22 12:40:00
Katni O&M BACHAIYA Somakala 2022-04-22 08:15:00 2022-04-22 14:16:00
Katni O&M UMARIYAPAN DHANWAHI 2022-04-22 08:00:00 2022-04-22 14:00:00
Bichhiya 33/11 INDRI S/s 11 KV DHANPURI 2022-04-22 08:00:00 2022-04-22 12:30:00
Khajuraho 33/11 S/S TATAM MANKARI DL 2022-04-22 07:30:00 2022-04-22 12:30:00
Rewa City HOUSING BOARD PADRA HOUSING BOARD-1 2022-04-22 07:00:00 2022-04-22 11:00:00
Rewa City HOUSING BOARD PADRA HOUSING BOARD-1 2022-04-22 07:00:00 2022-04-22 11:00:00
Rewa City HOUSING BOARD PADRA HOUSING BOARD-2 2022-04-22 07:00:00 2022-04-22 11:00:00
Rewa City HOUSING BOARD PADRA HOUSING BOARD-2 2022-04-22 07:00:00 2022-04-22 11:00:00
Mandla O&M 33/11 KV PHOOLSAGAR S/s 11 KV BAKORI 2022-04-22 07:00:00 2022-04-22 12:00:00
SIHORA DIVISION SIHORA SIHORA-V (BPCL) 2022-04-22 06:00:00 2022-04-22 11:00:00
Waidhan O&M DEOSAR JHAKHRAWAL 2022-04-21 08:01:00 2022-04-21 14:02:00
Katni O&M UMARIYAPAN KHALARI 2022-04-21 08:01:00 2022-04-21 14:00:00
Katni O&M SLEEMNABAD BHEDA 2022-04-21 08:00:00 2022-04-21 14:00:00
Bichhiya 33/11 BHAMNIBANJAR S/s 11 KV MUGDHARA 2022-04-21 08:00:00 2022-04-21 12:01:00
Katni O&M TEORI TEORI 2022-04-21 08:00:00 2022-06-02 02:00:00
Khajuraho 33/11 S/S TATAM TATAM 2022-04-21 07:30:00 2022-04-21 12:30:00
Bichhiya 33/11 KHATIYA S/s 11 KV RAILWAY 2022-04-21 07:05:00 2022-04-21 12:10:00
Mandla O&M 33/11 MAHARAJPUR S/s 11 KV GHAGHA 2022-04-21 06:01:00 2022-06-02 10:01:00
Bichhiya 33/11 KOURGAON S/s 11 KV HIRDENAGAR 2022-04-21 06:00:00 2022-04-21 10:00:00
Mandla O&M 33/11 KOURGAON S/s 11 KV NAVODAYA_KORGAON_SS 2022-04-21 06:00:00 2022-04-21 10:00:00
Bichhiya 33/11 BHAMNIBANJAR S/s 11 KV LAFRA 2022-04-20 08:00:00 2022-04-20 12:33:00
Bichhiya 33/11 KV MOHGAON S/s 11 KV MUNGWANI 2022-04-20 07:53:00 2022-04-20 11:00:00
Khajuraho 33/11 S/S KUSHMA MANKARI-1 2022-04-20 07:30:00 2022-04-20 12:30:00
SIHORA DIVISION SIHORA SIHORA-III(KHITOLA) 2022-04-20 06:00:00 2022-04-20 11:00:00
Waidhan O&M DEOSAR JHAKHRAWAL 2022-04-19 08:00:00 2022-04-19 14:01:00
Katni O&M UMARIYAPAN Khalari AG 2022-04-19 08:00:00 2022-04-19 14:00:00
Bichhiya 33/11 INDRI S/s 11 KV INDRI 2022-04-19 08:00:00 2022-04-19 12:01:00
Katni O&M BAHORIBAND BAKAL AG 2022-04-19 08:00:00 2022-04-20 05:31:00
Khajuraho 33/11 S/S KUSHMA MAU DL 2022-04-19 07:30:00 2022-04-19 12:30:00
Mandla O&M 33/11 KHAIRI S/s 11 KV ITI 2022-04-19 07:00:00 2022-04-19 12:00:00
Rewa City BICHHIYA RANI TALAB 2022-04-19 07:00:00 2022-04-19 11:00:00
Rewa City BICHHIYA RANI TALAB 2022-04-19 07:00:00 2022-04-19 11:00:00
Khajuraho 33/11 S/S RAJNAGAR KHAJWA I (DLF) 2022-04-19 07:00:00 2022-04-19 00:00:00
Khajuraho 33/11 S/S RAJNAGAR SEWADI AG 2022-04-19 07:00:00 2022-04-19 00:00:00
Mandla O&M 33/11 NIWAS S/s 11 KV NIWAS 2022-04-19 06:55:00 2022-04-19 13:00:00
Katni O&M SLEEMNABAD BANDHI 2022-04-18 08:00:00 2022-04-18 14:00:00
Katni O&M UMARIYAPAN Dhanvahi AG 2022-04-18 08:00:00 2022-04-18 14:00:00
Khajuraho 33/11 S/S MAHARAJPUR GHERA PURWA DL 2022-04-18 07:30:00 2022-04-18 12:30:00
Mandla O&M 33/11 KHAIRI S/s 11 KV JANTIPUR 2022-04-18 07:00:00 2022-04-18 12:00:00
Rewa City BICHHIYA BICHHIYA HOSPITAL 2022-04-18 07:00:00 2022-04-18 11:00:00
Rewa City BICHHIYA INDUSTRIAL 2022-04-18 07:00:00 2022-04-18 11:00:00
Rewa City BICHHIYA INDUSTRIAL 2022-04-18 07:00:00 2022-04-18 11:00:00
SIHORA DIVISION SIHORA SIHORA-II 2022-04-18 06:00:00 2022-04-18 11:00:00
Khajuraho 33/11 S/S RAJNAGAR KHAJWA AG 2022-04-18 06:00:00 2022-04-18 11:00:00
Katni O&M BAHORIBAND BAHORIBAND 2022-04-17 08:05:00 2022-04-17 02:05:00
Katni O&M UMARIYAPAN UMARIYAPAN 2022-04-17 08:00:00 2022-04-17 14:00:00
Khajuraho 33/11 S/S KUSHMA Kushma T 2022-04-17 07:30:00 2022-04-17 12:30:00
Khajuraho 33/11 S/S MAHARAJPUR MAHARAJPUR T 2022-04-17 07:30:00 2022-04-17 12:30:00
Mandla O&M 33/11 KV MANDLA S/s 11 KV CIVIL2_R 2022-04-17 07:00:00 2022-04-19 12:00:00
Mandla O&M 33/11 KV MANDLA S/s 11 KV CIVIL2_R 2022-04-17 07:00:00 2022-04-17 12:00:00
Rewa City KARHIYA KARAHIYA H.B. 2022-04-17 07:00:00 2022-04-17 11:00:00
Chourai DHAMANIYA Dhamaniya DL 2022-04-17 07:00:00 2022-04-17 13:00:00
Chourai DHAMANIYA Dhamaniya DL 2022-04-17 07:00:00 2022-04-17 13:00:00
Mandla O&M 33/11 MANERI S/s 11 KV MEDHI 2022-04-17 06:20:00 2022-04-17 12:05:00
SIHORA DIVISION SIHORA SIHORA-I 2022-04-17 06:00:00 2022-04-17 11:00:00
Seoni BADALPAR BHALIWADA-AG 2022-04-16 08:40:00 2022-04-16 13:00:00
Katni O&M UMARIYAPAN KARONDI 2022-04-16 08:00:00 2022-04-16 14:00:00
SHAHDOL DIVISION SIDHI BANSUKLI 2022-04-16 07:42:00 2022-04-16 11:02:00
Khajuraho 33/11 S/S MAHARAJPUR MAHARAJPUR T 2022-04-16 07:30:00 2022-04-16 12:30:00
CHHATARPUR DIVISION Bakayan 11 KV Sitaram 2022-04-16 07:00:00 2022-04-16 11:00:00
CHHATARPUR DIVISION Bakayan 11 KV Maharishi 2022-04-16 07:00:00 2022-04-16 11:00:00
CHHATARPUR DIVISION Bakayan 11 KV Bagouta 2022-04-16 07:00:00 2022-04-16 11:00:00
CHHATARPUR DIVISION MPEB SATAI ROAD PITAMBARA DL 2022-04-16 07:00:00 2022-04-16 11:00:00
CHHATARPUR DIVISION MPEB SATAI ROAD BAZRANG NAGAR DL 2022-04-16 07:00:00 2022-04-16 11:00:00
CHHATARPUR DIVISION MPEB SATAI ROAD BOODHA DL 2022-04-16 07:00:00 2022-04-16 11:00:00
Mandla O&M 33/11 KHAIRI S/s 11 KV BINEKA 2022-04-16 07:00:00 2022-04-16 12:00:00
Rewa City KARHIYA MAIDANI 2022-04-16 07:00:00 2022-04-16 11:00:00
Jabalpur O&M BARELA BARELA TOWN 2022-04-16 06:15:00 2022-04-16 11:20:00
Seoni KARIRAT Gundrai DL 2022-04-15 08:40:00 2022-04-15 14:10:00
Seoni BADALPAR BADALPAR 2022-04-15 08:30:00 2022-04-15 12:10:00
Katni O&M SLEEMNABAD SLEEMNABAD 2022-04-15 08:00:00 2022-04-15 14:00:00
SHAHDOL DIVISION SIDHI BANSUKLI 2022-04-15 07:35:00 2022-04-15 11:50:00
SHAHDOL DIVISION JAISINGH NAGAR AMJHORE 2022-04-15 07:19:00 2022-04-15 10:08:00
Bichhiya 33/11 BICHHIYA S/s 11 KV ANJANIYA_BICHHIYA_SS 2022-04-15 07:00:00 2022-04-15 11:00:00
Mandla O&M 33/11 KHAIRI S/s 11 KV RAMNAGAR_KHAIRI_SS 2022-04-15 07:00:00 2022-04-15 12:00:00
Rewa City KARHIYA KARHIYA MANDI 2022-04-15 07:00:00 2022-04-15 11:00:00
SHAHDOL DIVISION JAISINGH NAGAR KARKI DL 2022-04-15 06:50:00 2022-04-15 11:22:00
Waidhan O&M MADA BINDUL 2022-04-15 06:00:00 2022-04-15 12:00:00
Mandla O&M 33/11 MANERI S/s 11 KV MANERI RURAL 2022-04-15 06:00:00 2022-04-15 12:09:00
Mandla O&M 33/11 MAHARAJPUR S/s 11 KV INDUSTRIAL_MHP_SS 2022-04-15 06:00:00 2022-06-02 10:00:00
Mandla O&M 33/11 KHINARIPTA S/s 11 KV CHHAPRA 2022-04-14 07:20:00 2022-04-14 12:25:00
Mandla O&M 33/11 KV PHOOLSAGAR S/s 11 KV TINDNI 2022-04-14 07:00:00 2022-04-14 12:00:00
Bichhiya 33/11 BICHHIYA S/s 11 KV ANJANIYA_BICHHIYA_SS 2022-04-14 07:00:00 2022-04-14 11:00:00
Mandla O&M 33/11 NIWAS S/s 11 KV PIPARIYA 2022-04-14 06:40:00 2022-04-14 12:04:00
Mandla O&M 33/11 KHINARIPTA S/s 11 KV KHINHA RIPTA 2022-04-14 06:00:00 2022-04-14 12:00:00
Jabalpur O&M BARELA RANI DURGAWATI AG 2022-04-13 12:00:00 2022-04-13 18:00:00
Seoni BADALPAR BELPETH 2022-04-13 08:34:00 2022-04-12 13:00:00
Waidhan City KACHANI Khutar- Singrauliya 2022-04-13 07:41:00 2022-04-13 11:26:00
Bichhiya 33/11 BICHHIYA S/s 11 KV GHUTAS_BICHHIYA_SS 2022-04-13 07:00:00 2022-04-13 11:00:00
REWA EAST SILPARA CALONEY 2022-04-13 07:00:00 2022-04-13 11:00:00
Mandla O&M 33/11 NIWAS S/s 11 KV JUJHARI 2022-04-13 06:40:00 2022-04-13 12:26:00
SHAHDOL DIVISION SIDHI 11 KV SIDHI-II 2022-04-13 06:15:00 2022-04-13 11:42:00
Waidhan O&M MAKROHAR MAKROHAR 2022-04-13 06:00:00 2022-04-13 12:00:00
Mandla O&M 33/11 KHINARIPTA S/s 11 KV CHHAPRA 2022-04-13 06:00:00 2022-04-13 12:00:00
Seoni BADALPAR MOHGAON 2022-04-12 08:40:00 2022-04-12 12:19:00
Bichhiya 33/11 ANJANIYA S/s 11 KV MAND 2022-04-12 08:00:00 2022-04-12 12:00:00
SHAHDOL DIVISION SIDHI 11 KV SIDHI-II 2022-04-12 07:35:00 2022-04-12 10:45:00
Mandla O&M 33/11 KHINARIPTA S/s 11 KV BABALIYA 2022-04-12 07:25:00 2022-04-12 12:15:00
Mandla O&M 33/11 KHINARIPTA S/s 11 KV BABALIYA 2022-04-12 07:25:00 2022-04-12 12:15:00
Mandla O&M 33/11 KHINARIPTA S/s 11 KV BABALIYA 2022-04-12 07:25:00 2022-04-12 12:15:00
SHAHDOL DIVISION JAISINGH NAGAR DEORA DL 2022-04-12 07:25:00 2022-04-12 10:40:00
Mandla O&M 33/11 KHINARIPTA S/s 11 KV BABALIYA 2022-04-12 07:15:00 2022-04-12 12:15:00
SHAHDOL DIVISION JAISINGH NAGAR JAISINGH NAGAR 2022-04-12 07:04:00 2022-04-12 09:37:00
Balaghat SALETEKA PIPARJHARI 2022-04-12 07:00:00 2022-04-12 13:00:00
Bichhiya 33/11 BICHHIYA S/s 11 KV DANITOLA 2022-04-12 07:00:00 2022-04-12 11:00:00
Bichhiya 33/11 KUDELA S/s 11 KV MOTINALA 2022-04-12 07:00:00 2022-04-12 11:00:00
Bichhiya 33/11 GHUTAS S/s 11 KV ANJANI_SAKWAH 2022-04-12 07:00:00 2022-04-12 11:00:00
Bichhiya 33/11 MAWAI S/s 11 KV MAWAI_MAWAI_SS 2022-04-12 07:00:00 2022-04-12 11:00:00
Waidhan City KACHANI Devra-2 2022-04-12 07:00:00 2022-04-12 12:00:00
Mandla O&M 33/11 CHIRAIDONGRI S/s 11 KV PALASUNDAR 2022-04-12 07:00:00 2022-04-12 11:00:00
Rewa City BICHHIYA RANI TALAB 2022-04-12 07:00:00 2022-04-12 11:00:00
Mandla O&M 33/11 NAINPUR S/s 11 KV SAMNAPUR 2022-04-12 07:00:00 2022-04-12 11:15:00
Mandla O&M 33/11 NIWAS S/s 11 KV BICHHIYA_NIWAS SS 2022-04-12 06:33:00 2022-04-12 12:15:00
SIHORA DIVISION SIHORA SIHORA-IV (MAJHOLI BYPASS) 2022-04-12 06:00:00 2022-04-12 11:00:00
Waidhan O&M MAKROHAR MALGO 2022-04-12 06:00:00 2022-04-12 12:00:00
Balaghat SALETEKA PIPARJHARI 2022-04-11 07:00:00 2022-04-11 13:00:00
Bichhiya 33/11 BICHHIYA S/s 11 KV KHATOLA 2022-04-11 07:00:00 2022-04-11 11:00:00
Bichhiya 33/11 KUDELA S/s 11 KV MOTINALA 2022-04-11 07:00:00 2022-04-11 11:00:00
Bichhiya 33/11 MAWAI S/s 11 KV RAMTILA 2022-04-11 07:00:00 2022-04-11 11:00:00
Bichhiya 33/11 GHUTAS S/s 11 KV ANJANI_SAKWAH 2022-04-11 07:00:00 2022-04-11 11:00:00
Mandla O&M 33/11 NIWAS S/s 11 KV GAJJUDEVRI 2022-04-11 07:00:00 2022-04-11 12:13:00
Rewa City BICHHIYA BICHHIYA HOSPITAL 2022-04-11 07:00:00 2022-04-11 11:00:00
Rewa City CHIRHULA 11 KV Krishna Kunj 2022-04-11 07:00:00 2022-04-11 11:00:00
Seoni BADALPAR DUNGRIYA 2022-04-11 06:00:00 2022-04-11 12:00:00
Balaghat 132KV BALAGHAT LINGA 2022-04-10 07:00:00 2022-04-10 13:00:00
Bichhiya 33/11 BICHHIYA S/s 11 KV KHATOLA 2022-04-10 07:00:00 2022-04-10 11:00:00
Bichhiya 33/11 MAWAI S/s 11 KV RAMTILA 2022-04-10 07:00:00 2022-04-10 11:00:00
Waidhan O&M MADA MADA 2022-04-10 06:30:00 2022-04-10 12:00:00
Chourai DHAMANIYA Siras DL 2022-04-09 07:59:00 2022-04-09 12:00:00
Balaghat 132KV BALAGHAT BHARVELI 2022-04-09 07:00:00 2022-04-09 13:00:00
Bichhiya 33/11 KUDELA S/s 11 KV MOTINALA 2022-04-09 07:00:00 2022-04-09 11:00:00
Rewa City UNIVERSITY ANANTPUR 2022-04-09 07:00:00 2022-04-09 11:00:00
Rewa City UNIVERSITY ANANTPUR 2022-04-09 07:00:00 2022-04-09 11:00:00
Rewa City UNIVERSITY APS UNIVERSITY 2022-04-09 07:00:00 2022-04-09 11:00:00
Rewa City UNIVERSITY APS UNIVERSITY 2022-04-09 07:00:00 2022-04-09 11:00:00
Rewa City UNIVERSITY ITAURA BYPASS 2022-04-09 07:00:00 2022-04-09 11:00:00
Rewa City UNIVERSITY ITAURA BYPASS 2022-04-09 07:00:00 2022-04-09 11:00:00
Katni O&M TEORI GUDRI Non AG 2022-04-08 08:00:00 2022-04-08 14:00:00
Sausar MOHGAON Jam-dlf 2022-04-08 07:30:00 2022-04-08 11:30:00
Balaghat SALETEKA CHIKHLA AG 2022-04-08 07:00:00 2022-04-08 13:00:00
Sausar BOREGAON Narmada Industrial 2022-04-08 06:30:00 2022-04-08 12:30:00
Chourai PINDRAIKALA Sonakhar DL 2022-04-07 08:18:00 2022-04-07 12:25:00
Chourai PINDRAIKALA Sonakhar DL 2022-04-07 08:18:00 2022-04-07 12:25:00
Katni O&M BAHORIBAND KUWAN 2022-04-07 08:00:00 2022-04-07 14:00:00
Sausar BOREGAON NARMADA khairy 2022-04-07 07:30:00 2022-04-07 12:56:00
Balaghat SALETEKA CHIKHLA DL 2022-04-07 07:00:00 2022-04-07 13:00:00
Rewa City CHIRHULA GURH CHAURAHA 2022-04-07 07:00:00 2022-04-07 11:00:00
Rewa City CHIRHULA GURH CHAURAHA 2022-04-07 07:00:00 2022-04-07 11:00:00
Chourai SAGAR Umariya DLF 2022-04-07 07:00:00 2022-04-07 02:47:00
Chourai SAGAR Umariya DLF 2022-04-07 07:00:00 2022-04-07 02:47:00
Chourai PINDRAIKALA Pindrai DLF 2022-04-06 08:20:00 2022-04-06 12:46:00
Rewa City BICHHIYA INDUSTRIAL 2022-04-06 07:00:00 2022-04-06 11:00:00
Rewa City BICHHIYA INDUSTRIAL 2022-04-06 07:00:00 2022-04-06 11:00:00
Katni O&M NADAWAN NADAWAN 2022-04-05 10:00:00 2022-04-05 15:56:00
Katni O&M NADAWAN NADAWAN 2022-04-05 08:00:00 2022-04-02 15:10:00
Balaghat 132KV BALAGHAT LINGA 2022-04-05 07:00:00 2022-04-05 13:00:00
Seoni KISHANPUR JAITPUR 2022-04-05 06:01:00 2022-05-04 12:00:00
Katni O&M GAIRTALAI Gairtalai 2022-04-04 08:10:00 2022-04-04 14:30:00
Rewa City CHIRHULA H B COLONEY 2022-04-04 07:00:00 2022-04-04 11:00:00
Rewa City CHIRHULA H B COLONEY 2022-04-04 07:00:00 2022-04-04 11:00:00
Rewa City ENG.COLLEGE INDRA NAGAR 2022-04-04 07:00:00 2022-04-04 11:00:00
Rewa City ENG.COLLEGE INDRA NAGAR 2022-04-04 07:00:00 2022-04-04 11:00:00
Balaghat 132KV BALAGHAT LINGA 2022-04-03 07:00:00 2022-04-03 13:00:00
Balaghat 132KV BALAGHAT LINGA 2022-04-03 07:00:00 2022-04-03 13:00:00
Khajuraho 33/11 S/S RAJNAGAR KHAJWA I (DLF) 2022-04-02 07:00:00 2022-04-02 12:00:00
Sagar O&M MASHURAI 11 KV BERKHERI DL 2022-04-01 10:30:00 2022-04-01 14:30:00
WEST O & M REWA HINAUTA KHADDA NON AG 2022-04-01 08:00:00 2022-04-01 13:00:00
Rewa City CHIRHULA SAMAN 2022-04-01 07:00:00 2022-04-01 11:00:00
Rewa City CHIRHULA SAMAN 2022-04-01 07:00:00 2022-04-01 11:00:00
Mandla O&M 33/11 NAINPUR S/s 11 KV NAINPUR 2022-03-30 07:00:00 2022-03-30 11:30:00
Mandla O&M 33/11 NAINPUR S/s 11 KV RAIWADA 2022-03-29 08:00:00 2022-04-29 11:00:00
Mandla O&M 33/11 NAINPUR S/s 11 KV RAIWADA 2022-03-28 07:00:00 2022-03-28 11:30:00
Katni O&M TEORI GUDRI Non AG 2022-03-20 08:01:00 2022-03-20 08:00:00
Chourai DILAWAR-MOHGAON D'Mohgaon DL 2022-03-06 07:10:00 2022-03-06 12:30:00
Chourai CHAND Harnakhedi IRR 2022-03-06 07:10:00 2022-03-06 12:30:00
Chourai TITRAI Meghdoun Irr 2022-03-06 07:10:00 2022-03-06 12:30:00
Katni O&M TEORI GUDRI Non AG 2022-03-05 08:00:00 2022-03-05 14:00:00
Balaghat LOHARA LINGA AG 2022-02-11 09:00:00 2022-02-11 14:00:00
Balaghat SALETEKA CHIKHLA AG 2022-02-11 09:00:00 2022-02-11 14:00:00
Balaghat LOHARA PARASWADA 2022-02-11 09:00:00 2022-02-11 14:00:00
Balaghat SALETEKA PIPARJHARI 2022-02-11 09:00:00 2022-02-11 14:00:00
Balaghat 132KV BALAGHAT BHARVELI 2022-02-11 09:00:00 2022-02-11 14:00:00
Chourai DILAWAR-MOHGAON Salai ChhindiIRR 2022-02-06 07:10:00 2022-02-06 12:30:00
Chourai CHAND Harnakhedi IRR 2022-02-06 07:10:00 2022-02-06 12:30:00
Chourai CHAND Kuakheda Irr 2022-02-06 07:10:00 2022-02-06 12:30:00
Chourai CHAND Parasgaon Irr 2022-02-06 07:10:00 2022-02-06 12:30:00
Chourai TITRAI Badegaon Irr 2022-02-06 07:10:00 2022-02-06 12:30:00
Bichhiya 33/11 KV MOHGAON S/s 11 KV MOHGAON 2022-02-05 16:23:00 2022-02-06 16:24:00
SATNA CITY KOLGAWA EMERGENCY 2022-01-30 09:00:00 2022-01-30 13:00:00
Bijawar 33/11 KV GHUWARA S/S 11 KV FEEDER BACHHARAONI MIX 2022-01-29 13:00:00 2022-01-29 18:00:00
Bijawar 33/11 KV BHAGHWA S/S 11 KV GHUWARA DL 2022-01-28 10:00:00 2022-01-27 16:00:00
Bijawar 33/11 KV GHUWARA S/S 11 KV FEEDER BHELDA AG 2022-01-28 07:00:00 2022-01-28 10:30:00
Bijawar 33/11 KV BAMNORA S/S 11 KV BAMNORA DL 2022-01-28 06:00:00 2022-01-28 12:00:00
Mandla O&M 33/11 KV POUNDI S/s 11 KV KAUADONGRI 2022-01-23 17:12:00 2022-01-24 17:13:00
Bichhiya 33/11 KV POUNDI S/s 11 KV BILGAON 2022-01-22 17:07:00 2022-01-23 17:07:00
Bichhiya 33/11 KV MOHGAON S/s 11 KV RAIGAON 2022-01-21 17:02:00 2022-01-22 17:03:00
Bichhiya 33/11 KV MOHGAON S/s 11 KV MUNGWANI 2022-01-21 16:57:00 2022-01-22 16:57:00
Bichhiya 33/11 KV MOHGAON S/s 11 KV CHAABI 2022-01-17 16:53:00 2022-01-18 16:53:00
Bichhiya 33/11 KV MOHGAON S/s 11 KV MEHANDWANI DL 2022-01-17 16:52:00 2022-01-18 16:52:00
Bichhiya 33/11 ANJANIYA S/s 11 KV KAKAIYA-2 2022-01-15 10:00:00 2022-01-15 00:00:00
SATNA CITY TUKRIYATOLA TUKRIYATOLA 2022-01-15 09:00:00 2022-01-15 13:00:00
Amarwada GHOGARI Kopakheda irr 2022-01-15 07:58:00 2022-01-16 10:00:00
Bichhiya 33/11 ANJANIYA S/s 11 KV INDUSTRIAL_ ANJANIYA_SS 2022-01-13 10:00:00 2022-01-13 00:00:00
Chourai KHAMRA Khamra DLF 2022-01-13 08:00:00 2022-01-13 11:00:00
Bichhiya 33/11 BICHHIYA S/s 11 KV BICHHIYA_BICHHIYA_SS 2022-01-13 08:00:00 2022-01-13 11:00:00
Bichhiya 33/11 KUDELA S/s 11 KV MAWAI_KUDELA 2022-01-13 08:00:00 2022-01-13 11:00:00
Bichhiya 33/11 MAWAI S/s 11 KV RAMTILA 2022-01-13 08:00:00 2022-01-13 11:00:00
Bichhiya 33/11 KV POUNDI S/s 11 KV MOHINI PATPARA 2022-01-12 17:18:00 2022-01-13 17:18:00
Bichhiya 33/11 BICHHIYA S/s 11 KV ANJANIYA_BICHHIYA_SS 2022-01-12 08:00:00 2022-01-12 11:00:00
Chourai KHAMRA Khamra(T) 2022-01-12 08:00:00 2022-01-12 10:00:00
SATNA O&M KARIGOHI CHAKRA PAGAR 2022-01-11 15:22:00 2022-01-12 18:10:00
SATNA O&M KARIGOHI CHAKRA GUJHWA 2022-01-11 15:22:00 2022-01-11 18:10:00
SATNA O&M RAMPUR BAGHELAN DALDAL MIX 2022-01-11 13:26:00 2022-01-11 15:26:00
Bichhiya 33/11 ANJANIYA S/s 11 KV MADHOPUR 2022-01-11 10:00:00 2022-01-11 00:00:00
Mandla O&M 33/11 KHAIRI S/s 11 KV BINEKA 2022-01-11 08:00:00 2022-01-11 10:00:00
Mandla O&M 33/11 KHAIRI S/s 11 KV JANTIPUR 2022-01-11 08:00:00 2022-01-11 10:00:00
TIKAMGARH DN BADAGAON 11 KV SAMARRA (AG) 2022-01-11 06:00:00 2022-01-11 00:00:00
Balaghat SALETEKA DIGODA (AG.) 2022-01-10 22:10:00 2022-01-10 14:00:00
Mandla O&M 33/11 KHAIRI S/s 11 KV JANTIPUR 2022-01-10 08:00:00 2022-01-10 10:00:00
TIKAMGARH DN BADAGAON 11KV SAMARA DL 2022-01-09 08:00:00 2022-01-09 00:00:00
Balaghat 132KV BALAGHAT LINGA 2022-01-08 22:10:00 2022-01-08 15:00:00
Bichhiya 33/11 KV POUNDI S/s 11 KV SALIWADA 2022-01-08 17:22:00 2022-01-10 17:22:00
Niwadi (Prithvipur) LIDHORA KHARON DL 2022-01-08 12:39:00 2022-01-08 14:33:00
TIKAMGARH DN KAKARWAHA 11 KV KAKARWAHA UMRI (NON AG) 2022-01-08 08:00:00 2022-01-08 13:00:00
Sausar PANDRA-KHEDI Pandhra-Khedi(T) 2022-01-07 16:53:00 2022-01-07 17:30:00
SATNA O&M BIRSINGHPUR BIRSINGHPUR 2022-01-07 15:00:00 2022-07-01 17:00:00
Sausar MOHGAON Mohgaon Town 2022-01-07 13:50:00 2022-01-07 13:50:00
Sausar MOHGAON Water Works 2022-01-07 12:18:00 2022-01-07 12:18:00
SATNA O&M BIRSINGHPUR MAUDAHA 2022-01-07 12:00:00 2022-01-07 15:00:00
Bichhiya 33/11 KHATIYA S/s 11 KV MOCHA 2022-01-07 10:00:00 2022-01-07 12:41:00
Mandla O&M 33/11 KV PHOOLSAGAR S/s 11 KV TINDNI 2022-01-07 08:00:00 2022-01-07 10:10:00
Mandla O&M 33/11 KV PHOOLSAGAR S/s 11 KV PATPAR SINGARPUR 2022-01-07 08:00:00 2022-01-07 10:00:00
Mauganj Hanumana Dhaba 2022-01-06 13:50:00 2022-01-06 16:03:00
Mauganj Hanumana Hanuaman town 2022-01-06 13:50:00 2022-01-06 06:03:00
Seoni GWARI SAPAPAR 2022-01-06 12:30:00 2022-01-06 19:00:00
Bichhiya 33/11 ANJANIYA S/s 11 KV KAKAIYA 2022-01-06 10:00:00 2022-01-06 00:00:00
Bichhiya 33/11 KHATIYA S/s 11 KV KANHA 2022-01-06 10:00:00 2022-01-06 12:32:00
TIKAMGARH DN PATHA GUDANWARA 11 KV SAMARRA (AG) 2022-01-06 08:59:00 2022-01-06 13:00:00
TIKAMGARH DN BADAGAON 11KV MOKHRA DL 2022-01-06 08:00:00 2022-01-08 13:00:00
Chourai TITRAI Badegaon 2022-01-06 07:10:00 2022-02-06 12:30:00
Chourai DILAWAR-MOHGAON D'Mohgaon IRR 2022-01-06 07:10:00 2022-01-06 12:30:00
Mauganj Hanumana Patehra 2022-01-06 06:03:00 2022-01-06 16:06:00
Seoni BADALPAR MOHGAON 2022-01-06 06:00:00 2022-01-06 12:00:00
Seoni GWARI SAGAR 2022-01-05 23:00:00 2022-01-05 19:00:00
Bichhiya 33/11 KV POUNDI S/s 11 KV NACHNA GHAT 2022-01-05 17:25:00 2022-01-07 17:25:00
Bichhiya 33/11 ANJANIYA S/s 11 KV ANJANIYA_ANJANIYA_SS 2022-01-05 10:00:00 2022-01-05 00:00:00
Waraseoni KOCHEWAHI DORLI DL 2022-01-05 08:30:00 2022-01-05 13:30:00
Waraseoni LAKHANWADA SIRPUR DL 2022-01-05 08:30:00 2022-01-05 13:30:00
TIKAMGARH DN BADAGAON 11KV MOKHRA DL 2022-01-05 08:05:00 2022-01-05 11:59:00
TIKAMGARH DN PATHA GUDANWARA 11 KV MANIKCHAUK AG 2022-01-05 08:00:00 2022-01-08 16:12:00
Mandla O&M 33/11 KV PHOOLSAGAR S/s 11 KV BAKORI 2022-01-05 06:00:00 2022-01-05 09:00:00
Mandla O&M 33/11 KV PHOOLSAGAR S/s 11 KV NEW GWARI 2022-01-05 06:00:00 2022-01-05 09:00:00
Seoni BADALPAR KARMAJHIRI 2022-01-05 06:00:00 2022-01-05 12:00:00
Seoni GWARI JOGIWADA 2022-01-04 12:30:00 2022-01-04 19:00:00
Bichhiya 33/11 ANJANIYA S/s 11 KV AHMADPUR FEEDER 2022-01-04 10:00:00 2022-01-04 00:00:00
Waraseoni KOCHEWAHI DORLI AG 2022-01-04 08:30:00 2022-01-04 13:30:00
Waraseoni LAKHANWADA SELWA MIX 2022-01-04 08:30:00 2022-01-04 13:30:00
TIKAMGARH DN BADAGAON 11 KV MOKHRA (AG) 2022-01-04 08:00:00 2022-01-04 00:00:00
Seoni BADALPAR DUNGRIYA 2022-01-04 06:00:00 2022-01-04 12:00:00
Patan BORIYA MURRAI AG 2022-01-03 14:05:00 2022-01-03 17:50:00
Seoni BADALPAR BHALIWADA-AG 2022-01-03 12:30:00 2022-01-03 19:00:00
Waraseoni LAKHANWADA SELWA DL 2022-01-03 08:30:00 2022-01-03 13:30:00
Waraseoni KOCHEWAHI BUBUDA DL 2022-01-03 08:15:00 2022-01-03 13:30:00
Seoni GWARI GWARI-DL 2022-01-03 06:00:00 2022-01-03 12:00:00
Seoni BADALPAR BELPETH 2022-01-02 12:30:00 2022-01-02 19:00:00
Waraseoni KOCHEWAHI BUBUDA AG 2022-01-02 08:30:00 2022-01-02 12:30:00
Bijawar 33/11 KV GHUWARA S/S 11 KV FEEDER GHUWARA TOWN MIX 2022-01-02 08:00:00 2022-01-02 11:59:00
Seoni GWARI BUDDI-AG 2022-01-02 06:00:00 2022-01-02 12:00:00
Mauganj ITHAKALA Judmaniya 2022-01-01 07:00:00 2022-01-01 10:40:00
Seoni BADALPAR BADALPAR 2022-01-01 06:00:00 2022-01-01 12:00:00
Seoni GWARI BELPETH 2022-01-01 06:00:00 2022-01-01 12:00:00
SIDHI O&M CHURHAT BADKHARA 2021-12-30 21:00:00 2021-12-30 15:14:00
Mauganj ITHAKALA jodhpur 2021-12-30 11:05:00 2021-12-30 16:40:00
SIHORA DIVISION FANWANI GHUGHRA DL 2021-12-30 09:00:00 2021-12-30 13:00:00
Bichhiya 33/11 BICHHIYA S/s 11 KV ANJANIYA_BICHHIYA_SS 2021-12-30 08:00:00 2021-12-31 10:00:00
SIHORA DIVISION MAJHAGWAN MAJHGAWAN DL 2021-12-29 10:00:00 2021-12-29 14:09:00
SIHORA DIVISION MAJHAGWAN MAJHGAWAN DL 2021-12-29 10:00:00 2021-12-29 14:09:00
SIHORA DIVISION MAJHAGWAN MAJHGAWAN DL 2021-12-29 10:00:00 2021-12-29 14:09:00
Annuppur Shanti Nagar 11 KV Tahseel 2021-12-29 09:55:00 2021-12-29 10:35:00
SIDHI O&M BAGHWAR THP I 2021-12-29 09:10:00 2021-12-29 14:15:00
Mauganj Deotalab Ghughri 2021-12-28 14:00:00 2021-12-28 16:47:00
Mauganj Deotalab Deotalab 2021-12-28 13:48:00 2021-12-28 17:48:00
SIHORA DIVISION GOSALPUR GANDHIGRAM AG 2021-12-28 13:02:00 2021-12-28 18:04:00
Mauganj Deotalab Sarai 2021-12-28 13:00:00 2021-12-28 16:47:00
Gadarwara KALYANPUR Imaliya ag 2021-12-28 12:30:00 2021-12-28 17:00:00
Mandla O&M 33/11 CHIRAIDONGRI S/s 11 KV KAJARWADA 2021-12-28 12:20:00 2021-12-28 16:30:00
SIHORA DIVISION GOSALPUR DHARAMPURA AG 2021-12-28 12:02:00 2021-12-28 17:02:00
Balaghat RAJEGAON KIRNAPUR DL 2021-12-28 11:20:00 2021-12-28 16:15:00
Patan KATANGI PATAN NAG 2021-12-28 09:00:00 2021-12-28 14:00:00
Niwadi (Prithvipur) MADIYA BARAH BUJURG DL 2021-12-28 08:40:00 2021-12-28 13:00:00
Chourai CHAND Chand T. 2021-12-28 08:30:00 2021-12-28 11:30:00
Balaghat RAJEGAON DHADI 2021-12-27 11:15:00 2021-12-27 16:20:00
Katni O&M SLEEMNABAD BANDHI 2021-12-27 10:00:00 2021-12-29 16:00:00
Gadarwara KALYANPUR Kalayanpur Dl 2021-12-27 10:00:00 2021-12-27 17:00:00
Gadarwara KALYANPUR Kalayan ag 2021-12-27 10:00:00 2021-12-27 17:00:00
Niwadi (Prithvipur) SATGUWA SATGUWA MIX 2021-12-27 10:00:00 2021-11-27 16:00:00
Niwadi (Prithvipur) RANIGUNJ RANIGUNJ AG 2021-12-27 10:00:00 2021-12-27 16:00:00
Patan KATANGI PATAN AG 2021-12-27 09:00:00 2021-12-27 14:00:00
Chourai CHOURAI Chourai 2021-12-26 10:23:00 2021-12-26 11:24:00
Balaghat RAJEGAON VIDHARBHA 2021-12-25 11:30:00 2021-12-25 16:10:00
SATNA O&M GORAIYA FIFIR - MIX 2021-12-25 09:33:00 2021-12-25 14:05:00
SIHORA DIVISION MAJHAGWAN AGARIYA-1 Mixed 2021-12-24 10:30:00 2021-12-24 14:30:00
Gadarwara Sihora Dadhiya ag 2021-12-24 10:00:00 2021-12-24 17:00:00
Gadarwara Sihora Harai Ag 2021-12-24 10:00:00 2021-12-24 17:00:00
Gadarwara Sihora Dandaiya Dl 2021-12-24 10:00:00 2021-12-24 17:00:00
Gadarwara Sihora Panari Ag 2021-12-24 10:00:00 2021-12-24 17:00:00
Gadarwara Sihora Purgwa Ag 2021-12-24 10:00:00 2021-12-24 17:00:00
Gadarwara Sihora Purgwa Dl 2021-12-24 10:00:00 2021-12-24 17:00:00
SIHORA DIVISION MAJHAGWAN AGARIYA-1 Mixed 2021-12-24 09:41:00 2021-12-24 15:41:00
SIHORA DIVISION MAJHAGWAN AGARIYA-1 Mixed 2021-12-24 09:41:00 2021-12-24 15:41:00
Gadarwara Khulri AJANSARA - AG 2021-12-23 10:00:00 2021-12-23 17:00:00
Gadarwara Khulri Nayagoan Ag 2021-12-23 10:00:00 2021-12-23 05:00:00
Gadarwara Khulri Imjiri ag 2021-12-23 10:00:00 2021-12-23 17:00:00
Gadarwara Khulri Khurli Dl 2021-12-23 10:00:00 2021-12-23 17:00:00
Gadarwara BHOURJHIR Bhourjhir AG 2021-12-23 10:00:00 2021-12-23 17:00:00
Gadarwara BHOURJHIR Bhourjhir DL 2021-12-23 10:00:00 2021-12-23 17:00:00
Gadarwara BHOURJHIR Ghagrola AG 2021-12-23 10:00:00 2021-12-23 17:00:00
Gadarwara BHOURJHIR Mudiya AG 2021-12-23 10:00:00 2021-12-23 17:00:00
Gadarwara Sihora Khulri AG 2021-12-23 10:00:00 2021-12-23 17:00:00
Patan SURAI SURAI AG 2021-12-22 20:30:00 2021-12-22 12:30:00
Patan KATANGI MAJHOLI NAG 2021-12-22 10:00:00 2021-12-22 15:00:00
Patan KATANGI KATANGI T 2021-12-22 09:00:00 2021-12-22 14:00:00
Rewa City HOUSING BOARD PADRA NIPANIYA 2021-12-22 07:00:00 2021-12-22 12:00:00
Rewa City HOUSING BOARD PADRA NIPANIYA 2021-12-22 07:00:00 2021-12-22 12:00:00
Rewa City ENG.COLLEGE MAJHILA TOLA 2021-12-21 07:00:00 2021-12-21 12:00:00
Rewa City ENG.COLLEGE MAJHILA TOLA 2021-12-21 07:00:00 2021-12-21 12:00:00
Patan KYMORI SAKRA NAG 2021-12-20 09:00:00 2021-12-20 13:54:00
Patan SHAHPURA BHAMKI DL 2021-12-20 08:20:00 2021-12-20 12:10:00
Patan SURAI SURAI NAG 2021-12-20 08:10:00 2021-12-30 12:30:00
Patan SHAHPURA SHAHPURA T 2021-12-20 08:00:00 2021-12-20 12:00:00
Rewa City UNIVERSITY APS UNIVERSITY 2021-12-20 07:00:00 2021-12-20 12:00:00
Rewa City UNIVERSITY APS UNIVERSITY 2021-12-20 07:00:00 2021-12-20 12:00:00
Rewa City UNIVERSITY APS UNIVERSITY 2021-12-20 07:00:00 2021-12-20 12:00:00
Patan SURAI SURAI NAG 2021-12-19 20:17:00 2021-12-19 12:17:00
Patan SHAHPURA BHAMKI DL 2021-12-19 08:20:00 2021-12-19 12:05:00
Patan NONI NONI 2021-12-19 08:12:00 2021-12-19 12:02:00
Patan SHAHPURA BHAMKI DL 2021-12-19 08:10:00 2021-12-19 12:05:00
Patan SHAHPURA SHAHPURA T 2021-12-19 08:00:00 2021-12-19 12:00:00
Rewa City ENG.COLLEGE KHUTEHI 2021-12-19 07:00:00 2021-12-19 12:00:00
Rewa City ENG.COLLEGE KHUTEHI 2021-12-19 07:00:00 2021-12-19 12:00:00
Patan KYMORI SAKRA AG 2021-12-18 09:00:00 2021-12-18 14:00:00
Patan NONI DHANETA NAG 2021-12-18 08:12:00 2021-12-18 12:19:00
Rewa City ENG.COLLEGE MODEL SCHOOL 2021-12-18 07:00:00 2021-12-18 12:00:00
Rewa City ENG.COLLEGE MODEL SCHOOL 2021-12-18 07:00:00 2021-12-18 12:00:00
Patan KYMORI BAGASWAHI AG 2021-12-16 09:30:00 2021-12-31 15:00:00
Dindori VIKRAMPUR 33/11 S/S 11 KV TIKARIYA FEEDER 2021-12-16 09:00:00 2021-12-16 17:00:00
Patan KYMORI BAGASWAHI NAG 2021-12-16 09:00:00 2021-12-31 14:00:00
SATNA CITY TRANSPORT NAGAR CENTRAL JAIL 2021-12-16 08:00:00 2021-12-16 13:00:00
Niwadi (Prithvipur) SIMRA BIRAY AG 2021-12-16 07:15:00 2021-12-16 11:20:00
SIHORA DIVISION MAJHAGWAN AGARIYA-1 Mixed 2021-12-15 11:00:00 2021-12-15 14:20:00
SIHORA DIVISION MAJHAGWAN KUMHI SATDHARA MIXED 2021-12-15 10:00:00 2021-12-30 15:00:00
SIHORA DIVISION MAJHAGWAN KUMHI SATDHARA MIXED 2021-12-15 10:00:00 2021-12-30 15:00:00
Dindori VIKRAMPUR 33/11 S/S PALKI 2021-12-15 09:00:00 2021-12-15 17:00:00
Patan KATANGI MAJHOLI AG 2021-12-15 09:00:00 2021-12-15 14:00:00
SATNA CITY TRANSPORT NAGAR BUS STAND 2021-12-15 08:00:00 2021-12-15 13:00:00
Niwadi (Prithvipur) BIRORAKHET BIRORAKHET AG 2021-12-15 07:30:00 2021-12-15 11:45:00
Niwadi (Prithvipur) SIMRA JERA DL 2021-12-15 07:10:00 2021-12-15 11:15:00
Niwadi (Prithvipur) SIMRA PIYARA AG 2021-12-15 07:06:00 2021-12-15 08:20:00
Dindori VIKRAMPUR 33/11 S/S 11 KV JAMGOAN FEEDER 2021-12-14 09:00:00 2021-12-14 17:00:00
Patan KATANGI KHAJRI NAG 2021-12-14 09:00:00 2021-12-14 14:00:00
SATNA CITY TRANSPORT NAGAR TRANSPORT NAGAR 2021-12-14 08:00:00 2021-12-14 13:00:00
Niwadi (Prithvipur) SIMRA JERA DL 2021-12-14 07:02:00 2021-12-07 10:35:00
Niwadi (Prithvipur) SIMRA SIMRA DL 2021-12-14 07:00:00 2021-12-14 10:10:00
Seoni DHARNA BEHRAI 2021-12-13 16:22:00 2021-12-13 18:02:00
Dindori VIKRAMPUR 33/11 S/S 11 KV Vikrampur feeder 2021-12-13 09:03:00 2021-12-13 15:58:00
Patan KATANGI KHAJRI AG 2021-12-13 09:00:00 2021-12-13 14:00:00
Balaghat LANJI GHOTI 2021-12-13 08:50:00 2021-12-13 16:50:00
Balaghat LANJI RISEWADA 2021-12-13 07:10:00 2021-12-13 13:10:00
Niwadi (Prithvipur) KAKAWANI MAMORA AG 2021-12-13 07:05:00 2021-12-13 11:02:00
Patan SURAI SURAI AG 2021-12-12 20:00:00 2021-12-12 01:00:00
Balaghat LANJI KAKODI ( BHANEGAON ) 2021-12-12 09:00:00 2021-12-12 18:00:00
Balaghat LANJI LANJI 2021-12-12 07:06:00 2021-12-12 13:06:00
Niwadi (Prithvipur) KAKAWANI KAKAWANI AG 2021-12-12 07:05:00 2021-12-12 11:05:00
Gadarwara TENDUKHEDA RAMPURA AG 2021-12-11 21:30:00 2021-12-11 16:30:00
Balaghat 132KV BALAGHAT LINGA 2021-12-11 08:00:00 2021-12-11 13:00:00
SATNA CITY KOLGAWA BHARUT NAGAR 2021-12-11 08:00:00 2021-12-11 12:00:00
Niwadi (Prithvipur) KAKAWANI KAKAWANI DL 2021-12-11 07:06:00 2021-12-11 11:50:00
Annuppur JAITHARI GOBRI 2021-12-10 08:00:00 2021-12-10 14:00:00
Niwadi (Prithvipur) JERON JERON (T) 2021-12-10 07:10:00 2021-12-10 09:30:00
Balaghat LANJI BAHELA ( KULPA ) 2021-12-09 08:51:00 2021-12-09 16:51:00
Annuppur JAITHARI ITI 2021-12-09 08:00:00 2021-12-09 12:00:00
Niwadi (Prithvipur) JERON MAJRA SHIVLAL AG 2021-12-09 07:14:00 2021-12-09 11:45:00
Gadarwara TENDUKHEDA RAMPURA DL 2021-12-08 09:33:00 2021-12-08 16:33:00
Gadarwara TENDUKHEDA RAMPURA DL 2021-12-08 09:32:00 2021-12-08 16:32:00
Niwadi (Prithvipur) JERON MAJRA SHIVLAL DL 2021-12-08 07:12:00 2021-12-08 11:16:00
Rewa City BICHHIYA INDUSTRIAL 2021-12-08 07:00:00 2021-12-08 12:00:00
Rewa City BICHHIYA INDUSTRIAL 2021-12-08 07:00:00 2021-12-08 12:00:00
Rewa City NIPANIYA AYURVEDIC COLELEGE PUSHPRAJ NAGAR 2021-12-07 07:00:00 2021-12-07 12:00:00
Rewa City NIPANIYA AYURVEDIC COLELEGE PUSHPRAJ NAGAR 2021-12-07 07:00:00 2021-12-07 12:00:00
Rewa City NIPANIYA AYURVEDIC COLELEGE AYURVEDIC COLLEGE 2021-12-07 07:00:00 2021-12-07 12:00:00
Rewa City NIPANIYA AYURVEDIC COLELEGE AYURVEDIC COLLEGE 2021-12-07 07:00:00 2021-12-07 12:00:00
REWA EAST SILPARA CALONEY 2021-12-07 07:00:00 2021-12-07 12:00:00
REWA EAST SILPARA CALONEY 2021-12-07 07:00:00 2021-12-07 12:00:00
Niwadi (Prithvipur) JERON MUDAINY AG 2021-12-07 06:57:00 2021-12-07 10:50:00
Patan KATRA-BELKHEDA 11 KV KANTI (AG)-II 2021-12-06 21:01:00 2021-12-31 14:00:00
Patan KATRA-BELKHEDA 11 KV KANTI (AG)-II 2021-12-06 21:00:00 2021-12-06 14:00:00
Patan KATRA-BELKHEDA 11 KV KANTI (AG)-II 2021-12-06 21:00:00 2021-12-06 14:00:00
Patan KATRA-BELKHEDA KUWARPUR NAG 2021-12-06 09:00:00 2021-12-30 15:00:00
Patan KATRA-BELKHEDA 11 KV KANTI (AG)-II 2021-12-06 09:00:00 2021-12-06 14:00:00
Patan KATRA-BELKHEDA BAJRANGGARH AG 2021-12-06 09:00:00 2021-01-06 14:00:00
Niwadi (Prithvipur) JERON MUDAINY DL 2021-12-06 07:05:00 2021-12-06 11:06:00
Rewa City HOUSING BOARD PADRA TOWN NO 2 2021-12-06 07:00:00 2021-12-06 12:00:00
Rewa City HOUSING BOARD PADRA TOWN NO 2 2021-12-06 07:00:00 2021-12-06 12:00:00
Rewa City NEHRU NAGAR SHARDAPURAM 2021-12-06 07:00:00 2021-12-06 12:00:00
Rewa City NEHRU NAGAR SHARDAPURAM 2021-12-06 07:00:00 2021-12-06 12:00:00
Rewa City NEHRU NAGAR SHARDAPURAM 2021-12-06 07:00:00 2021-12-06 12:00:00
Rewa City NEHRU NAGAR SHARDAPURAM 2021-12-06 07:00:00 2021-12-06 12:00:00
Rewa City NEHRU NAGAR SHARDAPURAM 2021-12-06 07:00:00 2021-12-06 12:00:00
Gadarwara TENDUKHEDA TENDUKHEDA DL 2021-12-05 09:24:00 2021-12-05 16:25:00
Annuppur Shanti Nagar 11 KV Pipariya 2021-12-05 07:04:00 2021-12-05 14:09:00
Rewa City AKVN 11 KV Nagar Nigam 2021-12-05 07:00:00 2021-12-05 12:00:00
Rewa City AKVN 11 KV Nagar Nigam 2021-12-05 07:00:00 2021-12-05 12:00:00
Niwadi (Prithvipur) MADIYA BARAH BUJURG AG 2021-12-05 07:00:00 2021-12-05 12:10:00
Niwadi (Prithvipur) JERON SIMRA DL 2021-12-05 06:20:00 2021-12-05 10:48:00
Niwadi (Prithvipur) JERON SIMRA AG 2021-12-05 06:18:00 2021-12-05 10:15:00
Annuppur ANUPPUR SON MAUHARI 2021-12-04 07:32:00 2021-12-04 14:32:00
Rewa City GODHAR (T) TOWAN NO 1 2021-12-04 07:00:00 2021-12-04 12:00:00
Rewa City GODHAR (T) TOWAN NO 1 2021-12-04 07:00:00 2021-12-04 12:00:00
Rewa City GODHAR (T) SANCHI 2021-12-04 07:00:00 2021-12-04 12:00:00
Rewa City GODHAR (T) SANCHI 2021-12-04 07:00:00 2021-12-04 12:00:00
Rewa City GODHAR (T) RAILWAY 2021-12-04 07:00:00 2021-12-04 12:00:00
Rewa City GODHAR (T) RAILWAY 2021-12-04 07:00:00 2021-12-04 12:00:00
Rewa City AKVN 11 KV Industrial 2021-12-03 07:00:00 2021-12-03 12:00:00
Rewa City AKVN 11 KV Industrial 2021-12-03 07:00:00 2021-12-03 12:00:00
Rewa City GODHAR (T) SHILPI CITY 2021-12-03 07:00:00 2021-12-03 12:00:00
Rewa City GODHAR (T) SHILPI CITY 2021-12-03 07:00:00 2021-12-03 12:00:00
Mandla O&M 33/11 NAINPUR S/s 11 KV RAILWAY 2021-12-02 15:00:00 2021-12-02 16:00:00
Mandla O&M 33/11 CHIRAIDONGRI S/s 11 KV PALASUNDAR 2021-12-02 11:49:00 2021-12-02 16:50:00
Mandla O&M 33/11 CHIRAIDONGRI S/s 11 KV CHIRAIDONGRI 2021-12-02 11:45:00 2021-12-02 16:47:00
Mandla O&M 33/11 CHIRAIDONGRI S/s 11 KV CHIRAIDONGRI 2021-12-02 11:45:00 2021-12-02 16:47:00
Mandla O&M 33/11 CHIRAIDONGRI S/s 11 KV CHIRAIDONGRI 2021-12-02 11:45:00 2021-12-02 16:47:00
Rewa City GODHAR (T) RAILWAY 2021-12-02 07:00:00 2021-12-02 12:00:00
Rewa City GODHAR (T) RAILWAY 2021-12-02 07:00:00 2021-12-02 12:00:00
Rewa City NEHRU NAGAR MANAS NAGAR 2021-12-01 07:00:00 2021-12-01 12:00:00
Rewa City NEHRU NAGAR MANAS NAGAR 2021-12-01 07:00:00 2021-12-01 12:00:00
Mandla O&M 33/11 NAINPUR S/s 11 KV ITKA 2021-11-30 11:00:00 2021-11-30 14:30:00
SATNA CITY PATERI PATERI SOUTH 2021-11-28 08:00:00 2021-11-28 12:00:00
Rewa City ENG.COLLEGE UNIVERCITY 2021-11-28 07:00:00 2021-11-28 12:00:00
Rewa City ENG.COLLEGE UNIVERCITY 2021-11-28 07:00:00 2021-11-28 12:00:00
Niwadi (Prithvipur) LIDHORA KHARON AG 2021-11-27 11:00:00 2021-11-27 14:00:00
Niwadi (Prithvipur) LIDHORA KHARON AG 2021-11-27 10:00:00 2021-11-02 14:00:00
SATNA CITY PREM NAGAR NAZIRABAD 2021-11-27 08:00:00 2021-11-27 12:00:00
Rewa City CHIRHULA 11 KV Krishna Kunj 2021-11-26 07:00:00 2021-11-26 12:00:00
Rewa City CHIRHULA 11 KV Krishna Kunj 2021-11-26 07:00:00 2021-11-26 12:00:00
Niwadi (Prithvipur) NIWARI BHATA RUKMANI INDUSTRIAL DL 2021-11-25 08:00:00 2021-11-25 09:00:00
Niwadi (Prithvipur) NIWARI BHATA BREAD FACTORY DL 2021-11-23 08:00:00 2021-11-23 10:00:00
SIDHI O&M CAMPING HOUSE COLLEGE 2021-11-23 07:00:00 2021-11-23 11:59:00
Rewa City ENG.COLLEGE ENG.COLLEGE 2021-11-23 07:00:00 2021-11-23 12:00:00
Rewa City ENG.COLLEGE ENG.COLLEGE 2021-11-23 07:00:00 2021-11-23 12:00:00
Niwadi (Prithvipur) PRITHVIPUR TEHARKA AG 2021-11-20 07:10:00 2021-11-20 11:10:00
Patan NANHWARA GWARI KHERI NAG 2021-11-17 09:00:00 2021-11-17 15:00:00
Patan NANHWARA UDNA DL 2021-11-17 09:00:00 2021-11-17 15:14:00
Patan NANHWARA GWARI AG 2021-11-17 09:00:00 2021-11-17 15:00:00
Patan NANHWARA KHARI 2021-11-17 09:00:00 2021-11-17 15:00:00
Patan NANHWARA UDNA AG 2021-11-17 09:00:00 2021-11-17 15:00:00
Niwadi (Prithvipur) KENA KENA AG 2021-11-17 08:00:00 2021-11-17 14:00:00
SATNA CITY BAGHA BAGHA 2021-11-16 08:00:00 2021-11-16 12:00:00
Niwadi (Prithvipur) KENA PIPRA DL 2021-11-15 09:00:00 2021-11-15 13:00:00
Niwadi (Prithvipur) PRITHVIPUR SIMRA (DHORRA) AG 2021-11-15 07:10:00 2021-11-15 11:10:00
Niwadi (Prithvipur) LIDHORA KHARON DL 2021-11-14 00:39:00 2021-11-14 14:33:00
Niwadi (Prithvipur) SATGUWA ESHON AG 2021-11-13 10:46:00 2021-11-13 12:17:00
Niwadi (Prithvipur) LIDHORA SATGUWA DL 2021-11-13 10:45:00 2021-11-13 12:17:00
Patan NANHWARA GWARI KHERI NAG 2021-11-13 09:00:00 2021-11-11 15:00:00
Patan NANHWARA UDNA AG 2021-11-13 09:00:00 2021-11-13 15:00:00
Patan NANHWARA GWARI AG 2021-11-13 09:00:00 2021-11-13 15:00:00
Patan NANHWARA KHARI 2021-11-13 09:00:00 2021-11-13 15:00:00
Patan NANHWARA UDNA AG 2021-11-13 09:00:00 2021-11-13 15:00:00
Patan NANHWARA UDNA AG 2021-11-13 09:00:00 2021-11-13 15:00:00
Mandla O&M 33/11 KV MANDLA S/s 11 KV CIVIL2_R 2021-11-13 08:00:00 2021-11-13 10:00:00
Niwadi (Prithvipur) KENA KENA DL 2021-11-13 08:00:00 2021-11-13 13:13:00
Niwadi (Prithvipur) LIDHORA BEERAU DL 2021-11-12 11:10:00 2021-11-12 18:24:00
Niwadi (Prithvipur) LIDHORA LIDHORA(T) 2021-11-12 11:10:00 2021-11-12 18:24:00
Niwadi (Prithvipur) LIDHORA BEERAU AG 2021-11-12 11:10:00 2021-11-12 18:12:00
Niwadi (Prithvipur) LIDHORA BEERAU DL 2021-11-12 11:10:00 2021-11-12 18:24:00
Patan KATRA-BELKHEDA KUWARPUR NAG 2021-11-12 09:00:00 2021-11-12 15:00:00
Patan KATRA-BELKHEDA KANTI NAG 2021-11-12 09:00:00 2021-11-12 15:00:00
Patan KATRA-BELKHEDA 11 KV KANTI (AG)-II 2021-11-12 09:00:00 2021-11-24 15:00:00
Bichhiya 33/11 ANJANIYA S/s 11 KV MAND 2021-11-12 08:11:00 2021-11-12 11:00:00
Balaghat SALETEKA CHIKHLA DL 2021-11-11 09:00:00 2021-11-11 16:00:00
Niwadi (Prithvipur) BIRORAKHET PARAKHERA DL 2021-11-11 07:30:00 2021-11-11 11:30:00
SATNA CITY BARDADEEH BAMURHA 2021-11-10 08:00:00 2021-12-10 11:00:00
Niwadi (Prithvipur) MADIYA MADIYA AG 2021-11-10 07:00:00 2021-11-10 11:00:00
Balaghat SALETEKA DIGODA (DL) 2021-11-09 09:00:00 2021-11-09 16:00:00
SATNA CITY BARDADEEH RAILWAY PHATAK 2021-11-09 08:00:00 2021-11-09 11:00:00
Balaghat SALETEKA PIPARJHARI 2021-11-08 09:00:00 2021-11-08 15:00:00
Balaghat SALETEKA PIPARJHARI 2021-11-08 09:00:00 2021-11-08 16:00:00
LAKHNADON DN CHHAPARA 11KV BARRA DL 2021-11-08 08:15:00 2021-11-08 15:30:00
Niwadi (Prithvipur) NAIGUWA NAIGUWA MIX 2021-11-08 08:10:00 2021-11-08 13:10:00
Annuppur CHACHAI DD TYPE 2021-11-08 08:00:00 2021-11-08 14:00:00
Niwadi (Prithvipur) PRITHVIPUR PRITHVIPUR T-1(T) 2021-11-07 10:10:00 2021-11-07 07:20:00
Balaghat SALETEKA PIPARJHARI 2021-11-07 09:00:00 2021-11-07 16:00:00
Niwadi (Prithvipur) LIDHORA SATGUWA AG 2021-11-07 08:44:00 2021-11-07 14:48:00
Rewa City CHIRHULA SAMAN 2021-11-07 07:00:00 2021-11-07 12:00:00
Rewa City CHIRHULA SAMAN 2021-11-07 07:00:00 2021-11-07 12:00:00
SATNA O&M SITPURA INDUSTRIAL 2021-11-06 10:00:00 2021-11-06 14:00:00
Niwadi (Prithvipur) PRITHVIPUR KHISTON PRITHVIPUR KHISTON 1 DL 2021-11-06 08:30:00 2021-11-06 12:00:00
Niwadi (Prithvipur) PRITHVIPUR KHISTON PRITHVIPUR KHISTON 2 DL 2021-11-06 08:30:00 2021-11-06 12:30:00
Niwadi (Prithvipur) BIRORAKHET BIRORAKHET DL 2021-11-06 08:30:00 2021-10-06 12:10:00
Niwadi (Prithvipur) GORA GORA DL 2021-11-06 08:15:00 2021-11-06 12:15:00
Niwadi (Prithvipur) MADIYA MADIYA DL 2021-11-06 08:10:00 2021-11-06 13:10:00
Niwadi (Prithvipur) GORA CHOMO AG 2021-11-06 08:10:00 2021-11-06 13:00:00
Chhindwara City KHAPABHAT Nai Abadi 2021-11-06 08:00:00 2021-10-06 12:00:00
Chhindwara City KHAPABHAT BASANT COLONY 2021-11-05 08:00:00 2021-10-05 12:00:00
East Dn. Chhindwara SONAKHAR Stown-2 2021-11-04 08:00:00 2021-10-04 12:00:00
Khurai KHURAI Hinota W/W 2021-11-04 06:00:00 2021-11-04 11:00:00
Chhindwara City CHHINDWARA Town-4 2021-11-03 08:00:00 2021-10-03 12:00:00
Chhindwara City CHHINDWARA Town-2 2021-11-02 08:00:00 2021-10-02 12:00:00
SIDHI O&M SIDHI PHOOLMATI 2021-11-02 07:00:00 2021-11-02 11:00:00
Chhindwara City SONPUR ROAD Srt -3 2021-11-01 08:00:00 2021-10-01 12:00:00
Chhindwara City SONPUR ROAD Srt-4 2021-11-01 08:00:00 2021-10-01 12:00:00
Khajuraho 33/11 S/S VIKRAMPUR VIKRAMPUR DLF 2021-11-01 08:00:00 2021-11-01 12:00:00
Balaghat BHARVELI BHARVELLY 2021-10-31 08:30:00 2021-10-31 13:05:00
Balaghat BHARVELI BHARVELLY 2021-10-31 08:30:00 2021-10-31 13:05:00
Bichhiya 33/11 BICHHIYA S/s 11 KV ANJANIYA_BICHHIYA_SS 2021-10-30 08:00:00 2021-10-30 12:00:00
CHHATARPUR DIVISION POWER HOUSE CHHATARPUR BAZAR DL 2021-10-30 07:00:00 2021-10-30 12:00:00
CHHATARPUR DIVISION POWER HOUSE CHHATARPUR BAZAR DL 2021-10-30 07:00:00 2021-10-30 12:00:00
SATNA O&M RAJAULA JANKIKUND 2021-10-29 10:00:00 2021-10-29 14:00:00
SATNA O&M RAJAULA MG COLLEGE 2021-10-29 10:00:00 2021-10-29 14:00:00
Bichhiya 33/11 BICHHIYA S/s 11 KV ANJANIYA_BICHHIYA_SS 2021-10-29 08:00:00 2021-10-29 12:00:00
Bichhiya 33/11 GHUTAS S/s 11 KV ANJANI_SAKWAH 2021-10-29 08:00:00 2021-10-29 00:00:00
CHHATARPUR DIVISION POWER HOUSE CHHATARPUR ISHANAGAR DL 2021-10-29 07:00:00 2021-10-29 12:00:00
CHHATARPUR DIVISION POWER HOUSE CHHATARPUR ISHANAGAR DL 2021-10-29 07:00:00 2021-10-29 12:00:00
Bichhiya 33/11 BICHHIYA S/s 11 KV ANJANIYA_BICHHIYA_SS 2021-10-28 08:00:00 2021-10-28 12:00:00
Bichhiya 33/11 MAWAI S/s 11 KV MAWAI_MAWAI_SS 2021-10-28 08:00:00 2021-10-28 00:00:00
Niwadi (Prithvipur) TEHARKA BHAMORA MIX 2021-10-28 08:00:00 2021-10-28 17:00:00
CHHATARPUR DIVISION POWER HOUSE CHHATARPUR GALLAMANDI OLD DL 2021-10-28 07:00:00 2021-10-28 12:00:00
CHHATARPUR DIVISION POWER HOUSE CHHATARPUR GALLAMANDI OLD DL 2021-10-28 07:00:00 2021-10-28 12:00:00
SATNA O&M CHITRAKOOT NAYAGANW 2021-10-27 10:00:00 2021-10-27 14:00:00
Bichhiya 33/11 INDRI S/s 11 KV TATRI 2021-10-27 08:08:00 2021-10-27 12:12:00
Bichhiya 33/11 BICHHIYA S/s 11 KV DANITOLA 2021-10-27 08:00:00 2021-10-27 12:00:00
Bichhiya 33/11 KUDELA S/s 11 KV MOTINALA 2021-10-27 08:00:00 2021-10-27 12:00:00
CHHATARPUR DIVISION SOURA GALLAMANDI 2021-10-27 07:00:00 2021-10-27 12:00:00
CHHATARPUR DIVISION SOURA GALLAMANDI 2021-10-27 07:00:00 2021-10-27 12:00:00
Bichhiya 33/11 BICHHIYA S/s 11 KV DANITOLA 2021-10-26 08:00:00 2021-10-26 12:00:00
Bichhiya 33/11 INDRI S/s 11 KV TATRI 2021-10-26 08:00:00 2021-10-26 12:04:00
Bichhiya 33/11 KUDELA S/s 11 KV MOTINALA 2021-10-26 08:00:00 2021-10-26 12:00:00
Niwadi (Prithvipur) TEHARKA BAHERA AG 2021-10-26 08:00:00 2021-10-26 16:00:00
Rewa City ENG.COLLEGE INDRA NAGAR 2021-10-26 07:00:00 2021-10-26 12:00:00
Rewa City ENG.COLLEGE INDRA NAGAR 2021-10-26 07:00:00 2021-10-26 12:00:00
CHHATARPUR DIVISION SOURA CENTRAL SCHOOL (PEP TEK) 2021-10-26 07:00:00 2021-10-26 12:00:00
CHHATARPUR DIVISION SOURA CENTRAL SCHOOL (PEP TEK) 2021-10-26 07:00:00 2021-10-26 00:00:00
SIDHI O&M AMILIYA HINAUTI 2021-10-25 09:55:00 2021-10-25 02:25:00
Bichhiya 33/11 INDRI S/s 11 KV DHANPURI 2021-10-25 08:11:00 2021-10-25 12:16:00
Bichhiya 33/11 BICHHIYA S/s 11 KV KHATOLA 2021-10-25 08:00:00 2021-10-25 12:00:00
Bichhiya 33/11 KUDELA S/s 11 KV CHAPARKALA 2021-10-25 08:00:00 2021-10-25 12:00:00
Mandla O&M 33/11 KV MANDLA S/s 11 KV CIVIL2_R 2021-10-25 07:30:00 2021-10-25 08:30:00
Mandla O&M 33/11 KV MANDLA S/s 11 KV CIVIL2_R 2021-10-25 07:00:00 2021-10-25 08:00:00
Rewa City KARHIYA MAIDANI 2021-10-25 07:00:00 2021-10-25 12:00:00
CHHATARPUR DIVISION SOURA BUS STAND 2 DL 2021-10-25 07:00:00 2021-10-25 12:00:00
CHHATARPUR DIVISION SOURA BUS STAND 2 DL 2021-10-25 07:00:00 2021-10-25 12:00:00
Khurai PALI RAJUWA 2021-10-24 10:18:00 2021-10-24 16:45:00
Khurai PALI RAJUWA 2021-10-24 10:00:00 2021-10-24 17:00:00
East Dn. Chhindwara BONAKHERI Bilwa 2021-10-24 09:00:00 2021-10-24 14:00:00
Niwadi (Prithvipur) TEHARKA BAHERA DL 2021-10-24 08:00:00 2021-10-24 14:00:00
CHHATARPUR DIVISION POWER HOUSE CHHATARPUR IMERGENCY DL 2021-10-24 07:00:00 2021-10-24 12:00:00
CHHATARPUR DIVISION POWER HOUSE CHHATARPUR IMERGENCY DL 2021-10-24 07:00:00 2021-10-24 12:00:00
East Dn. Chhindwara SONAKHAR Ramdevbaba 2021-10-23 09:00:00 2021-10-23 15:00:00
Bichhiya 33/11 INDRI S/s 11 KV INDRI 2021-10-23 08:20:00 2021-10-23 12:05:00
Annuppur PASAN JAMUNA NEW 2021-10-23 08:00:00 2021-10-23 13:00:00
Bichhiya 33/11 BICHHIYA S/s 11 KV KHATOLA 2021-10-23 08:00:00 2021-10-23 12:00:00
Bichhiya 33/11 KUDELA S/s 11 KV CHAPARKALA 2021-10-23 08:00:00 2021-10-23 12:00:00
SATNA CITY BARDADEEH PAURANIK TOLA 2021-10-23 08:00:00 2021-10-23 13:00:00
Rewa City RATAHARA NAHAR PATHKAN TOLA 2021-10-23 07:00:00 2021-10-23 12:00:00
Rewa City RATAHARA NAHAR PATHKAN TOLA 2021-10-23 07:00:00 2021-10-23 12:00:00
CHHATARPUR DIVISION MPEB SATAI ROAD BOODHA DL 2021-10-23 07:00:00 2021-10-23 12:00:00
CHHATARPUR DIVISION MPEB SATAI ROAD BOODHA DL 2021-10-23 07:00:00 2021-10-23 12:00:00
SIHORA DIVISION SIHORA SIHORA-V (BPCL) 2021-10-23 06:00:00 2021-10-23 12:04:00
East Dn. Chhindwara SONAKHAR Sonakhar 2021-10-22 09:00:00 2021-10-22 15:00:00
Bichhiya 33/11 BHAMNIBANJAR S/s 11 KV MUGDHARA 2021-10-22 08:30:00 2021-10-22 12:16:00
Khajuraho 33/11 S/S GADIMALHERA NUNA DLF 2021-10-22 08:00:00 2021-10-22 12:00:00
Bichhiya 33/11 BICHHIYA S/s 11 KV SIJHORA_BICHHIYA_SS 2021-10-22 08:00:00 2021-10-22 12:00:00
CHHATARPUR DIVISION MPEB SATAI ROAD BAZRANG NAGAR DL 2021-10-22 07:00:00 2021-10-22 12:00:00
Rewa City NEHRU NAGAR JANTA COLLEGE 2021-10-22 07:00:00 2021-10-22 12:00:00
Rewa City NEHRU NAGAR JANTA COLLEGE 2021-10-22 07:00:00 2021-10-22 12:00:00
Rewa City NEHRU NAGAR SAMDADIYA 2021-10-22 07:00:00 2021-10-22 12:00:00
Rewa City NEHRU NAGAR SAMDADIYA 2021-10-22 07:00:00 2021-10-22 12:00:00
CHHATARPUR DIVISION MPEB SATAI ROAD BAZRANG NAGAR DL 2021-10-22 07:00:00 2021-10-22 12:00:00
CHHATARPUR DIVISION MPEB SATAI ROAD BAZRANG NAGAR DL 2021-10-22 07:00:00 2021-10-22 12:00:00
SIHORA DIVISION KHITOLA COLLEGE THQ 2021-10-22 06:00:00 2021-10-22 12:06:00
SIDHI O&M AMILIYA SAJWANI 2021-10-21 09:58:00 2021-10-21 00:04:00
East Dn. Chhindwara SONAKHAR Stown-3 (Kabadiya) 2021-10-21 09:10:00 2021-10-21 14:48:00
East Dn. Chhindwara SONAKHAR Stown-3 (Kabadiya) 2021-10-21 09:00:00 2021-10-21 15:00:00
East Dn. Chhindwara SONAKHAR Stown-3 (Kabadiya) 2021-10-21 09:00:00 2021-10-21 15:00:00
East Dn. Chhindwara SONAKHAR Stown-3 (Kabadiya) 2021-10-21 09:00:00 2021-10-21 15:00:00
East Dn. Chhindwara SONAKHAR Stown-3 (Kabadiya) 2021-10-21 09:00:00 2021-10-21 15:00:00
East Dn. Chhindwara SONAKHAR Stown-3 (Kabadiya) 2021-10-21 09:00:00 2021-10-21 15:00:00
East Dn. Chhindwara SONAKHAR Stown-3 (Kabadiya) 2021-10-21 09:00:00 2021-10-21 15:00:00
East Dn. Chhindwara SONAKHAR Stown-3 (Kabadiya) 2021-10-21 09:00:00 2021-10-21 15:00:00
East Dn. Chhindwara SONAKHAR Stown-3 (Kabadiya) 2021-10-21 09:00:00 2021-10-21 15:00:00
East Dn. Chhindwara SONAKHAR Stown-3 (Kabadiya) 2021-10-21 09:00:00 2021-10-21 15:00:00
East Dn. Chhindwara SONAKHAR Stown-3 (Kabadiya) 2021-10-21 09:00:00 2021-10-21 15:00:00
Bichhiya 33/11 BHAMNIBANJAR S/s 11 KV MUGDHARA 2021-10-21 08:12:00 2021-10-21 12:05:00
Khajuraho 33/11 S/S GADIMALHERA KURRAHA DLF 2021-10-21 08:00:00 2021-10-21 12:00:00
Bichhiya 33/11 BICHHIYA S/s 11 KV GHUTAS_BICHHIYA_SS 2021-10-21 08:00:00 2021-10-21 12:00:00
SATNA CITY PREM NAGAR COLLECTRATE 2021-10-21 08:00:00 2021-10-21 12:00:00
CHHATARPUR DIVISION MPEB SATAI ROAD PITAMBARA DL 2021-10-21 07:00:00 2021-10-21 12:00:00
CHHATARPUR DIVISION MPEB SATAI ROAD PITAMBARA DL 2021-10-21 07:00:00 2021-10-21 12:00:00
CHHATARPUR DIVISION MPEB SATAI ROAD PITAMBARA DL 2021-10-21 07:00:00 2021-10-21 12:00:00
Bichhiya 33/11 KHATIYA S/s 11 KV KHATIYA 2021-10-20 08:30:00 2021-10-20 12:05:00
CHHATARPUR DIVISION BY PASS BUS STAND 3 2021-10-20 07:00:00 2021-10-20 12:00:00
CHHATARPUR DIVISION BY PASS BUS STAND 3 2021-10-20 07:00:00 2021-10-20 12:00:00
CHHATARPUR DIVISION BY PASS BUS STAND 3 2021-10-20 07:00:00 2021-10-20 12:00:00
Rewa City CHIRHULA H B COLONEY 2021-10-20 07:00:00 2021-10-20 12:00:00
Rewa City CHIRHULA H B COLONEY 2021-10-20 07:00:00 2021-10-20 12:00:00
Bichhiya 33/11 KHATIYA S/s 11 KV RAILWAY 2021-10-19 08:00:00 2021-10-19 12:36:00
Bichhiya 33/11 BHAMNIBANJAR S/s 11 KV LAFRA 2021-10-18 08:00:00 2021-10-18 12:25:00
SIHORA DIVISION SIHORA SIHORA-IV (MAJHOLI BYPASS) 2021-10-18 06:00:00 2021-10-18 12:06:00
Khajuraho 33/11 S/S RAJNAGAR KHAJWA AG 2021-10-17 08:00:00 2021-10-17 12:00:00
Niwadi (Prithvipur) BEEJOR BAGHAT AG 2021-10-17 08:00:00 2021-10-17 12:10:00
CHHATARPUR DIVISION POWER HOUSE CHHATARPUR BUS STAND 1 DL 2021-10-17 07:00:00 2021-10-17 12:00:00
CHHATARPUR DIVISION POWER HOUSE CHHATARPUR BUS STAND 1 DL 2021-10-17 07:00:00 2021-10-17 12:00:00
CHHATARPUR DIVISION POWER HOUSE CHHATARPUR BUS STAND 1 DL 2021-10-17 07:00:00 2021-10-17 12:00:00
SIDHI O&M AMILIYA SAJWANI 2021-10-16 09:40:00 2021-10-16 13:40:00
SIDHI O&M AMILIYA AMILIYA T 2021-10-16 08:47:00 2021-10-16 13:11:00
Khajuraho GOMAKALA GOMAKALA DL 2021-10-16 08:00:00 2021-10-16 00:00:00
Bichhiya 33/11 BHAMNIBANJAR S/s 11 KV LAFRA 2021-10-16 08:00:00 2021-10-16 12:05:00
Amarwada AMARWADA Jungawani AG 2021-10-16 07:10:00 2021-10-16 14:17:00
CHHATARPUR DIVISION BY PASS INDUSTRY DL 2021-10-16 07:00:00 2021-10-16 12:00:00
CHHATARPUR DIVISION BY PASS INDUSTRY DL 2021-10-16 07:00:00 2021-10-16 12:00:00
CHHATARPUR DIVISION BY PASS INDUSTRY DL 2021-10-16 07:00:00 2021-10-16 12:00:00
Niwadi (Prithvipur) BEEJOR